De kerkgemeente Colmschate – Samen Op Weg

Oorspronkelijk kende Colmschate alleen een Nederlands Hervormde Kerk; hiertoe behoorde ook Schalkhaar. De enkele gereformeerden die er woonden behoorden kerkelijk gezien bij Deventer. Toen in 1974 de annexatie van Colmschate door Deventer een feit werd, veranderde er niet alleen veel voor het dorp Colmschate en omgeving. Ook voor de hervormde kerkelijke gemeente betekende deze annexatie een grote verandering. De Hervormde Gemeente maakte in korte tijd een flinke groei door en bovendien ontstond er een (niet officiële) gereformeerde wijkgemeente Colmschate (Deventer zuid).

Al in het najaar van 1974 werden er besprekingen gevoerd tussen de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente. Hierbij was ook nog de Rooms Katholieke Kerk betrokken. Het streven toen was om te komen tot een gezamenlijke “Opendag”.Deze dag is gehouden op 6 april 1975 in het oude scholencomplex op het Oostrik en werd voorafgegaan door een kerkdienst in de Hervormde Kerk, o.l.v. ds. Polhuijs. De gesprekken tussen de Gereformeerde Kerk (Deventer) en de Hervormde Gemeente (Colmschate) gingen door. Uiteindelijk resulteerde dit in de eerste dienst onder gezamenlijke verantwoordelijkheid op 4 april 1976 in ’t Haarhuus in Schalkhaar. Deze dienst werd geleid door ds. Kalksma (gereformeerd) en ds. Polhuijs (hervormd). Er werd een werkgroep gevormd: de werkgroep Hervormd-Gereformeerd Colmschate-Schalkhaar. Deze werkgroep organiseerde in eerste instantie een aantal gezamenlijk kerkdiensten. Voor zover die diensten in Schalkhaar gehouden werden, kon men vanaf januari 1979 gebruik maken van de Rooms Katholieke Kerk (overigens was de Rooms Katholieke Kerk bij de gesprekken over samenwerking inmiddels afgehaakt). Verder werden er in 1979 o.a. al gezamenlijke gesprekskringen en catechesaties georganiseerd.

In 1982 werd, door de verschillende kerkeraden, een vijfjarenplan aangenomen:
Samen op Weg in Colmschate.
Voor elk jaar werden er nieuwe stappen in het Samen op Weg proces aangegeven. Enkele van deze stappen waren:

1983: Voor het eerst verscheen de Colmschater Nieuwsbrief. Bij de gereformeerden werd deze als losse bijlage bij de Gemeentestem bezorgd. De hervormden ontvingen de Colmschater Nieuwsbrief als onderdeel van hun Kerkbode.

1984: De beide kerkeraden vergaderden om de maand samen.

1985: Alle kerkeraadsvergaderingen werden gezamenlijk, evenals de vergaderingen van diakonie en kerkvoogdij.In de nieuwe wijken waren gezamenlijke pastorale teams. Op 15 mei van dit jaar ging er een beleidscommissie van start (bestaande uit hervormden en gereformeerden), met als taak:
‘alles voor te bereiden wat kerkordelijk noodzakelijk was om te komen tot een federatie van de Hervormde en Gereformeerde Gemeente Colmschate. De conventie (overeenkomst) werd door de commissie voorbereid en in 1986 door de kerkeraad vastgesteld. Omdat de gereformeerden in Schalkhaar nog niet zo ver in het Samen op Weg proces waren, werd besloten om de Hervormde Gemeente van Schalkhaar een zekere mate van zelfstandigheid te geven, zodat het Samen Op Weg proces in Colmschate niet in gevaar zou komen.

1986: Voor het eerst verscheen er een gezamenlijk kerkblad in Colmschate, de uiteindelijke naam werd : de Nieuwsbrief. Er kwam een andere verdeling van preekbeurten. Elke eerste drie zondagen van de maand waren er gezamenlijke kerkdiensten. Ds. Polhuijs ging twee van die drie diensten voor, ds. Bras één van de drie. Vanaf 1986 nam ieder de helft van de gemeenschappelijke diensten voor zijn rekening, (drie van de zes diensten per twee maanden).

Volgens het vijfjarenplan had in 1987 alles gezamenlijk moeten worden gedaan en had de federatie een feit moeten worden. Voordat dit gerealiseerd kon worden vertrok ds. Bras in november 1986 naar Sassenheim.
Om het beroepen van een nieuwe predikant (voor de Hervormd Gereformeerde Gemeente Colmschate ) te vergemakkelijken trad ds. Polhuijs vervroegd uit. Op 26 april 1987 was zijn afscheidsdienst. Door zijn vervroegde uittreding kwam hij net niet aan zijn 30-jarig ambtsjubileum in Colmschate.

Inmiddels was er een beroepingscommissie aan het werk. Er werd een beroep uitgebracht op ds. Oosterveld en zij nam dit beroep aan. Op 4 oktober 1987 was haar officiële intrededienst. Nadat van alle instanties toestemming was verkregen werd uiteindelijk op 23 oktober 1988 de officiële Samen op Weg overeenkomst ondertekend. Van dat moment af waren de Hervormde Gemeente Colmschate en de zelfstandig geworden wijkgemeente van de Gereformeerde Kerk Deventer één gemeente. De Hervormde Gemeente van Schalkhaar krijgt in 1989 een eigen (parttime) predikante in de persoon van ds. van Luttikhuizen. Omdat de nieuwe Samen op Weg gemeente steeds groter werd, was er dringend behoefte aan uitbreiding van de pastorale zorg.
In 1992 kwam die uitbreiding: ds. Dorst.

En nu is er dan de viering van het 150-jarig bestaan (1993) van de kerkgemeente in Colmschate. Honderdvijftig jaar waarover nog veel meer te vertellen valt dan wat u in dit boekje heeft kunnen lezen.