Wat is een kerkelijke gemeente zonder verenigingsleven? De gemeente in Colmschate was en is hierop geen uitzondering. Er waren en er zijn nog steeds allerlei verenigingen actief. Over enkele verenigingen vertellen we hier iets meer;we zijn hiermee bij lange na niet volledig!

Binnen het verenigingsleven nam de Stichting tot het in stand houden van een gebouw voor Christelijke belangen te Colmschate een bijzondere plaats in.
Op 5 februari 1925 schreef de heer H.Schutte een brief aan de Burgemeester en Wethouders der gemeente Diepenveen met het verzoek tot het bouwen van ” een locaal voor de Stichting van Christelijke belangen te Colmschate”. ” De bouwopzichter der gemeente Diepenveen” gaf op 12 februari 1925 een verklaring af dat de bouwaanvraag van de heer Schutte “aan de eisen der bouwverordening voldeed en kon worden ingewilligd”.
Het gebouw werd gebouwd aan de Holterweg 87, voorheen W[eteringen] 93, en stond achter de kosterswoning.

De Stichting, die door het orthodoxe deel van de Hervormden was opgericht, wilde het gebouw ook gaan gebruiken voor kerkdiensten en ze wilde ook een eigen dominee benoemen. Volgens de kerkorde mocht dit echter niet omdat het gebouw te dicht bij de eigenlijke, oorspronkelijke, Hervormde Kerk stond. Als gevolg van de (menings)verschillen tussen orthodoxen en vrijzinnigen ontstonden er allerlei verenigingen in tweevoud, b.v. twee muziekverenigingen, twee kerkkoren. Het gebouw werd door allerlei verenigingen gebruikt en in 1938 deed het zelfs nog dienst als kerk. Dit was toen de oude kerk afgebroken werd en de nieuwe gebouwd moest worden.
In 1956 heeft de kerkeraad uiteindelijk kontakt gezocht met het bestuur van de Stichting. Zij vond het onjuist dat er geen enkel officieel contact bestond tussen hen en de organisatie die onderdak verschafte aan verschillende verenigingen die op kerkelijk terrein werkzaam waren. Het bestuur van de Stichting gaf toen als reden van haar bestaan:” het onderdak verschaffen aan enkele verenigingen die in het verleden geen onderdak hebben gevonden bij de kerk” Onderdak zowel letterlijk en figuurlijk. Op dat moment was het idee om plannen te ontwerpen om te komen tot de bouw van een lokaliteit aan of bij de kerkzaal. Wanneer die plannen verwezenlijkt zouden zijn, zou het gebouw voor Christelijke belangen gesloten worden.

Uiteindelijk werd de Stichting opgeheven en in 1959 werd besloten dat het gebouw door de kerkvoogdij zou worden aangekocht. Eén van de redenen hiervoor was dat de kerk met ruimtegebrek te kampen had, met name in de wintermaanden wanneer het verenigingsleven op volle toeren draaide. Omdat het gebouw niet meer in zo’n goede staat verkeerde werd er in 1961 een aktie gehouden om geld (f 20.000,-) in te zamelen zodat het gebouw kon worden opgeknapt. In 1967 bestonden er in Colmschate plannen voor de bouw van een dorpshuis. Er waren destijds al exploitatietekorten voor het gebouw van Christelijke belangen. De bouw van het dorpshuis heeft er toe geleid dat het gebouw een financiële last voor de kerk werd. Begin tachtiger jaren werd het gebouw aan garage de Roos verkocht en is nog korte tijd als magazijn gebruikt. Uiteindelijk is het gebouw afgebroken.