Beleidsplan 2018-2022 

 

Het nieuwe beleidsplan is klaar om aan u te presenteren. Er is uitgebreid over gesproken, de kerkenraad heeft erover gedebatteerd en nu is het laatste woord aan onze gemeenteleden.

De kerkenraad organiseert op zondag 30 september een gemeentebijeenkomst, aansluitend aan de dienst.

We willen met u als gemeenteleden in gesprek over het nieuwe beleidsplan, waarin staat hoe we belangrijke aspecten van ons kerk-zijn de komende jaren gestalte willen geven. De bijeenkomst krijgt het karakter van een aantal kleinere gespreksrondes waarin u kunt kiezen voor de onderwerpen die u na aan het hart liggen. Het beleidsplan is niet alleen zaak van de kerkenraad, maar gaat ons allemaal aan. Uw mening en inbreng worden meegenomen in de definitieve vaststelling van het beleidsplan. We hopen daarom op uw aanwezigheid! De bijeenkomst duurt ongeveer 1 uur. Lees het beleidsplan a.u.b. van tevoren door. Dit kost niet veel tijd; het beleidsplan telt inclusief voorblad slechts 3 pagina’s.

 

BELEIDSPLAN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE COLMSCHATE/SCHALKHAAR 2018-2022

 

‘ONTMOETING’

‘Dit huis is een huis waar de deur openstaat’

 

Dit huis is een huis waar de deur openstaat,

waar zoekers en zieners, genood of gekomen,

hun harten verwarmen, van toekomst gaan dromen,

waarin wat hen drijft tot herkenning gaat komen,

de vonk van de Geest in hun binnenste slaat.

 

Dit huis is een huis waar gemeenschap bestaat,

waar zangers en zeggers bijeen zijn gekomen

om uiting te geven aan waar zij van dromen,

waardoor een beweging ontstaat die gaat stromen,

die nooit meer, door niemand zich inperken laat.

                                                   (Margryt Poortstra)

Inleiding

 

Dit beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Colmschate en Schalkhaar (PGCS) is gebaseerd op de visie en missie zoals die in 2014 zijn geschreven. De visie is te vinden op onze website.

Het beleidsplan beschrijft de speerpunten van beleid op hoofdlijnen voor de jaren 2018-2022. De nadere invulling geven de verschillende raden in de jaarplannen . Deze worden  jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld.

Dit beleidsplan begint met een omschrijving van de PGCS anno 2018. Daarna worden de missie en vervolgens de verschillende speerpunten voor de komende vier jaar kort beschreven.  

Hoofdstuk 1: De PGCS anno 2018

De PGCS is een Protestantse Gemeente die een groot en divers geografisch gebied bestrijkt. Tot onze kerkgemeente behoren de oude dorpskernen van Colmschate en Schalkhaar, een aantal Vinex wijken daterend van de jaren ‘70 van de vorige eeuw, maar ook nieuwe wijken die onlangs zijn gebouwd. Tevens is er een groot buitengebied met voornamelijk agrarische bestemming. Gemeenteleden uit al deze woongebieden vinden elkaar in de Ichtuskerk. Wij vormen een kerk voor mensen die vooral zoeken naar verbinding met God en met elkaar en daarvoor vaak of minder vaak naar de kerkdiensten komen. Ook worden er regelmatig activiteiten georganiseerd rond allerlei thema’s over zingeving, geloof en maatschappelijke vraagstukken. De zondagse eredienst staat weliswaar centraal maar ook de genoemde  variatie aan doordeweekse activiteiten is voor veel gemeenteleden belangrijk en zinvol.

 

De laatste jaren zien we een terugloop van het aantal kerkleden en daarmee ook het aantal bezoekers van de zondagse erediensten. Dit heeft een teruglopend aantal vrijwilligers en een vermindering van de inkomsten via de VVB tot gevolg. In het beleid zullen we daarmee rekening moeten houden en derhalve onze organisatie anders moeten inrichten.

Begin 2018 bedroeg het totaal aantal belijdende- en doopleden van de PGCS 1688. In onderstaand schema is de leeftijdsopbouw van de gemeente weergegeven:

0-12                     110

13-21                   175

22-34                   119

35-49                   235

50-69                   579

>70                       470

 
   
   
   
   
   
   
   

Hoofdstuk 2: Missie

Kernwoord voor het beleid is ontmoeting. We richten ons op ontmoeting met God, ontmoeting met elkaar en ontmoeting met de wereld om ons heen.

Ontmoeting betekent voor ons dat we actief gericht zijn op de dialoog met God en de mensen om ons heen. In de ontmoeting vallen alle oordelen weg, maar zien wij de ander als echt mens, zoals zij of hij werkelijk is, op dit moment, in het hier en nu.  In de ontmoeting word ik ook zelf gezien, ben ikzelf ook waarlijk mens. Ik zie de ander, de ander ziet mij en verder is er niets. Er is sprake van wederkerigheid, de ander is net zo belangrijk als ik; er zijn geen verschillen.  Deze ervaring is essentieel voor ons als mens, omdat we in de ontmoeting bevestigd worden in ons mens-zijn. Als ik de ander echt ontmoet, dan vallen alle oordelen en indelingen weg, dan bestaan er geen tekortkomingen of waardeverschillen. In de ontmoeting voel je dat je mag zijn wie je bent, dat je belangrijk bent voor de ander, dat je gelijk bent aan de ander. Je wordt bevestigd in je bestaan  (Buber, ‘Ik en Gij’, 1923). In de ontmoeting met God betekent dit dat we God tegemoet treden zonder dogma’s en pretenties, maar dat we zoeken naar dialoog met Hem in de stilte en bezinning in de erediensten, in het zingen en luisteren, in de mensen om ons heen, in pastoraat en diaconaat.

Ontmoeting met de wereld om ons heen betekent samenwerken met andere organisaties, netwerken, krachten bundelen. We intensiveren de samenwerking met de kerken in de regio door het vormen van een ring met buurtgemeenten waarbinnen we samen doen wat samen kan. Samen gericht op de toekomst.

Er zijn contacten met het Meester Geertshuis, de Voedselbank en het Kruispunt Diaconaal Deventer . Via de ZWO commissie onderhouden we contacten met kerken en organisaties wereldwijd. Het Colmschate-Ukraïne-Contact trekt meer jongeren dan ooit, en zo zijn er nog meer initiatieven. We willen het goede borgen voor de toekomst en staan open voor nieuwe initiatieven.

 

Hoofdstuk 3: Speerpunten van beleid

Naast de gebruikelijke taken en werkzaamheden die binnen de kerk worden uitgevoerd, richten we ons in de jaren 2018-2022 op het scheppen van voorwaarden voor ontmoeting met God, met elkaar en met de wereld om ons heen. Wij doen dat aan de hand van de onderstaande zeven speerpunten. Dit is geen prioriteitenlijst; ieder speerpunt is even belangrijk en wordt in de jaren 2018-2022 gerealiseerd.

 

Speerpunt 1: De zondagse erediensten. Samen met de predikanten, kerkenraad en commissie eredienst zoeken wij naar vormen die door de gemeente gedragen worden, door jong en oud. We willen beter gebruik maken van de beschikbare media, de beamers, de muzikale talenten in onze gemeente, expertise bij onze commissie V&T enz. We gaan hierbij uit van de ideeën uit de eigen gemeente maar laten ons ook inspireren door andere kerken.

Speerpunt 2: Verbinding tussen generaties. Met het oog op het doorgeven van wat ons inspireert  is verbinding tussen generaties noodzakelijk.  We zoeken naar vormen waardoor alle leeftijdsgroepen zich thuis voelen in onze kerk en elkaar ontmoeten.

 

Speerpunt 3: Pastoraat. Mede op basis van de in 2018 gehouden enquête wordt de pastorale structuur aangepast aan de nieuwe omstandigheden en de pastorale behoefte van de gemeenteleden, zoals  aangegeven in de enquête.  Dit heeft invloed op de verdeling van de predikanten en pastorale ouderlingen over de wijken.

Het ouderenpastoraat krijgt een nieuwe vorm  waarin naast de inzet van de predikanten ook het pastorale team ingezet wordt; het ontwikkelen van een buddy-systeem wordt onderzocht.

Er worden gemeenteleden gezocht die na een gerichte training kunnen voorgaan in uitvaartdiensten om daarmee de druk op de predikanten te verlichten.

 

Speerpunt 4: Diaconaal bewustzijn. Kernwoorden voor het diaconaat zijn barmhartigheid en gerechtigheid. Dit is gericht op mensen binnen en buiten de gemeente en is niet alleen een opdracht voor diakenen maar voor alle gemeenteleden. We ontwikkelen vormen waardoor gemeenteleden meer betrokken worden bij diaconaal werk.

Tussen 2018 en 2022 zorgen we voor afstemming en verbinding tussen pastoraat en diaconaat. In veel gevallen blijkt dat waar behoefte is aan pastorale zorg, er ook een onderliggende diaconale behoefte ligt of andersom. In de huidige structuur ontbreekt het op dit niveau aan de nodige afstemming en signalering tussen diakenen en predikanten en pastoraal ouderlingen.

 

Speerpunt 5: Wij gaan de bestuurlijke structuur van de PGCS aanpassen aan de veranderde omstandigheden en mogelijkheden. We gaan werken aan een structuur waarin het onderling contact en de cohesie tussen de ambtsdragers in verschillende taakgroepen worden bevorderd. Het doel is dat we ons als kerkenraad één voelen en samen verantwoordelijk zijn voor de geestelijke leiding van onze gemeente. Niet alleen zakelijk en bestuurlijk vergaderen maar ook aandacht voor bezinning en ontmoeting.

Het herinrichten van onze organisatiestructuur valt onder bovengenoemd doel. We kennen de kleine kerkenraad, kerkenraad en verschillende raden en commissies. Als we willen werken aan cohesie én rekening houden met een verminderd aantal vrijwilligers, moeten we deze structuur vereenvoudigen. Er moet helderheid komen in de verantwoordelijkheden en mandaten van de verschillende raden en commissies.

 

Speerpunt 6: Duurzaamheid en Fair Trade. We hebben als kerk de keurmerken ‘fairtrade kerk’ en ‘groene kerk’ ontvangen. We verbreden de aandacht voor deze onderwerpen in onze kerk (en daarbuiten) om een groter draagvlak te creëren.

Bij alle kerkelijke activiteiten stellen we ons de vraag: zijn we op deze manier optimaal bezig met eerlijke handel en duurzaamheid? Kan het beter?

 

Speerpunt 7: Het kerkgebouw. De komende jaren zal er gewerkt worden aan het in stand houden van ons kerkgebouw door het verbouwen/verfraaien en herinrichten van het kerkgebouw en het omliggende terrein.

 

 

Slotwoord

Met dit beleidsplan bouwen wij aan een levendige, betrokken gemeente waarin wij samen op weg gaan naar een wereld zoals God die voor ons bedoeld heeft, door Jezus aan ons voorgezegd en voorgeleefd en geïnspireerd door de Geest.