Het diaconaal Noodfonds gemeente Deventer

Hoewel de Nederlandse overheid burgers een minimaal  bestaansniveau garandeert, kunnen er situaties ontstaan,  waarin mensen in acute financiële problemen terecht  komen. Problemen kunnen ontstaan door achterstallige  betalingen of opeenstapeling van schulden, met als gevolg  dreigende afsluiting van nutsvoorzieningen en zelfs  huisuitzetting. Soms is er geen geld meer om in het eigen  levensonderhoud te voorzien. Bestaande financiële  regelingen zijn niet altijd toereikend of niet direct  beschikbaar en leningen zijn onbetaalbaar.

Het Diaconaal Noodfonds gemeente Deventer kan helpen  in dergelijke noodsituaties en steun bieden in de eerste  levensbehoeften. Het Diaconaal Noodfonds is voor  iedereen, die als inwoner ingeschreven is in de gemeente  Deventer en ­ bij uitzondering ­ ook voor anderen.

Het geld voor het Noodfonds wordt bijeengebracht door  kerken (diaconieën) en andere geloofsgemeenschappen  uit Deventer en de bijbehorende dorpen, die zich aan het  Noodfonds hebben verbonden. Ook burgers, organisaties  of bedrijven kunnen dit fonds financieel steunen.

Het Noodfonds, hoe en wat?

Het Meester Geertshuis, gehuisvest aan de Assenstraat  20, 7411 JT Deventer is de uitvoerder en beheerder van  het Noodfonds. Daar wordt wekelijks spreekuur gehouden  door deskundige vrijwilligers. Op het spreekuur wordt  overlegd of de hulpvragers in aanmerking komen voor een  bijdrage van het Noodfonds. Niet elke hulpvraag wordt  gehonoreerd. Mensen worden eventueel doorverwezen  naar andere instanties. Er is een goede samenwerking met  de gemeente Deventer.

De deelnemende kerken en andere  geloofsgemeenschappen hebben een Raad van Advies in  het leven geroepen, waarin hun afgevaardigden  participeren.  Er wordt toezicht gehouden op de uitgaven van het  Noodfonds. En er wordt over de problemen van de  hulpvragers gesproken met de uitvoerders van het  spreekuur in het Meester Geertshuis. De Raad van Advies  vergadert tweemaal per jaar.

Hoe kunt u bijdragen aan het Noodfonds?

U kunt de mensen, die hulp vanuit het Noodfonds nodig  hebben, steunen door uw bijdrage over te maken op:  IBAN: NL63 RABO 0348 7289 56 t.n.v. Meester  Geertshuis, o.v.v. Noodfonds.   Het Diaconaal Noodfonds gemeente Deventer is een  initiatief van het Kruispunt Diaconaal Deventer en wordt  gesteund door dertien kerkelijke organisaties,