Nieuws van de werkgroep Ichtus 3.0 Deel 3

2015­2020: vernieuwing en krimp

Ook de meest recent achter ons liggende periode 2015­ 2020 kenmerkte zich, zoals de eerdere, door positieve en minder gunstige ontwikkelingen.

2017 CUC rommelmarkt

Het kerkgebouw werd gemoderniseerd door het liturgisch centrum te vernieuwen. Projecten als de beamers, overige digitale middelen, facelift­aanpassingen en plaatsing van het afscheidsgebouw hadden flinke impact. Mooie initiatieven in deze periode waren de non­stop kerkdienst in Den Haag (kerkasiel), de intensievere contacten met het AZC in Schalkhaar en de regio[1]Kerkendag in de Lebuïnuskerk. Ondanks – landelijk gezien – goede VVB bijdragen en de mooie inkomsten door verhuur van zalen moesten toch ook aan de kostenkant maatregelen worden genomen. Het opheffen van de preeklocatie Schalkhaar, vermindering van het aantal voorgangers en het vertrek van de cantor zijn hier voorbeelden van. De pijn daarvan voelen we soms nog.

2019 kerkendag

2020 – 2030: wat komt er op ons af?

Kijkend naar de toekomst, denken we dat het gesprek in ieder geval zal gaan over een pluriforme kerk, met verschillende soorten van muziek, die ons verbinden. Een duurzame kerk, die zich verbindt met andere kerken binnen de oecumene, en op de maatschappij gericht is. Een kerk die zich bewust is van haar eigen kracht, en die zich niet hoeft te verdedigen. Een kerk die heel maakt.

Wat is ons verlangen voor de komende periode?

Wat ons voor ogen staat is een sprankelende, bruisende gemeenschap, een plek van ontmoeting en verbondenheid, waar Gods liefde zichtbaar en tastbaar wordt in alles wat we doen. • een plek van ontmoeting met de Eeuwige en met elkaar. Een plek van bezinning, waar geloof en hoop worden gevoed, een muzikale en warme gemeenschap, waar mensen op elkaar betrokken zijn. Een plek waar mensen zichzelf kunnen zijn, waar ze zich gekend en aanvaard weten; • een maatschappelijk verantwoorde kerk. Een kerk met een open, naar buiten gerichte blik, die laat zien dat geloven niet gek is. Een kerk die betrokken is op haar omgeving, en daarin van betekenis is. Om samen met anderen bij te dragen aan een betere wereld; • een wendbare, levende kerk, die spontaan kan handelen. Die zich niet zozeer laat leiden door regels en protocollen, maar door wat haar bezielt.

2020 cabaret