Wel en wee van het CUC (september 2020)

Financiële steun kindertehuis Nagy Dobrony

In de vorige Kerkklanken, via Speakapp en een oproep tijdens de kerkdienst op 5 juli jl. is aandacht gevraagd voor de zorgelijke financiële situatie van het kindertehuis in Nagy Dobrony. Deze oproepen hebben flink wat giften opgeleverd, samen met een bijdrage van € 2.000 van de Diaconie en een zelfde bedrag van het CUC is in totaal zo’n € 6.000 beschikbaar. Gelukkig zijn in het tehuis tot nu toe dankzij een strenge lock­down geen Corona besmettingen vastgesteld en zijn er ondanks de zorgelijke financiële situatie nog geen personeelsleden ontslagen. Wel wordt steeds duidelijker dat de centrale overheid in Oekraïne nagenoeg geen steun aan de eigen bevolking geeft/kan geven dus geen steunpakketten zoals wij die in Nederland kennen. Zo is een toeslag voor jonge moeders komen te vervallen en dit is merkbaar in het tehuis doordat er 7 nieuwe baby’s zijn ondergebracht met alle nieuwe kosten en zorgen van dien. Onze financiële hulp is dus keihard nodig om te voorzien in de eerste levensbehoeften zeker nu de winter voor de deur staat. Inmiddels blijkt het makkelijker dan voorheen te zijn om geld uit Europa rechtstreeks op de rekening van het tehuis over te maken, dan weten wij zeker dat het goed terecht komt en omzeilen we het risico om met cash geld de grens over te steken. De komende weken zal het ingezamelde geld voorzien van een zogenaamde ‘letter of donation’ overgemaakt worden door de penningmeester van het CUC. Nogmaals hartelijk dank aan alle donateurs!

Oekraïne

Hierbij volgt het 3e en tevens laatste deel van achtergrondinformatie over Oekraïne (bron: https:// nl.wikipedia.org/wiki/Oekraïne) \

Oekraïne is overwegend christelijk. In 988 besloot vorst Vladimir de Grote zich tot het christendom te bekeren en liet zich dopen. 76,5% van de bevolking behoort tot de Oosters­orthodoxe kerken. Zij zijn echter verdeeld over het patriarchaat van Kiev (50,4% van de totale bevolking) en het Patriarchaat van Moskou (26,1% van de totale bevolking). Tot in december 2018 bestond er nog een (kleinere) Oekraïense autocefale Orthodoxe Kerk.

De Oekraïens­Katholieke Kerk ontstond in 1596 bij de Unie van Brest­Litovsk als een met Rome geünieerde kerk. Acht procent van de Oekraïense bevolking behoort tot de Oekraïens­Katholieke Kerk, wat neerkomt op zo’n 3,5 à 3,7 miljoen mensen. Buiten Oekraïne heeft deze kerk ongeveer een klein miljoen leden, voornamelijk in Noord­ en Zuid­Amerika en in West­Europa. Zij erkent de leer en het gezag van de paus en volgt de Byzantijnse ritus. In juni 2001 bezocht paus Johannes Paulus II Oekraïne.

Joden vormen in Oekraïne met hun 300.000 (0,6%) een minderheid, maar zijn cultureel en religieus nog zeer actief.

Er leven ongeveer 500.000 moslims in Oekraïne, (1,1 % van de totale bevolking). De islam maakt al eeuwen deel uit van het religieuze leven in Oekraïne. De meeste moslims zijn Krim­Tataren, die in 1944 door dictator Stalin naar Centraal­Azië gedeporteerd werden. Sinds eind jaren tachtig keerden zij terug uit ballingschap naar de Krim, waar ze regelmatig botsen met Oekraïense en Russische christenen.

Oekraïne riep op 24 augustus 1991 zijn onafhankelijkheid uit, toen in de Sovjet­Unie een staatsgreep van conservatieve krachten was mislukt. De bevolking sprak zich op 1 december per referendum uit voor onafhankelijkheid. Enkele weken later hield de Sovjet­Unie op te bestaan. Thans is Oekraïne lid van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (het GOS).

Het communistische tijdperk had een heel sterk effect op de kunst en de literatuur van Oekraïne.[14] In 1932 maakte Stalin het socialistisch realisme overheidsbeleid in de Sovjet­Unie toen hij het decreet “Op de Wederopbouw van werken van letterkunde en kunst Organisaties” afgekondigde. Deze verstikte de creativiteit. Tijdens de glasnost van de jaren 1980 werden de Sovjet kunstenaars en schrijvers opnieuw vrij om zich te uiten zoals ze wilden.

Oekraïne had in 2014 een bruto binnenlands product (bnp) van $131 miljard (2011:$165 miljard). In de kredietcrisis kreeg het land een zware economische klap. In 2009 daalde de economische activiteit met 15%, maar er trad herstel op en de economie groeide in 2010 met 4,1% en 5,2% in 2011. In 2011 was het bnp per hoofd van de bevolking circa $3600, dit is 10% van het gemiddelde in de Europese Unie. De werkloosheid was zo’n 8% van de beroepsbevolking in 2011. Door de annexatie van de Krim en de veiligheidssituatie in het oosten van het land kreeg de economie zware klappen in 2014 en 2015 en liep de inflatie sterk op. In 2016 was het bnp gedaald naar $93 miljard of $2200 per hoofd.

Het heeft een open economie, de export heeft een waarde van $75 miljard en bestaat voor 60% uit grondstoffen, zoals chemicaliën, landbouwproducten, hout, mineralen en metalen. Rusland is de belangrijkste handelspartner en 30% van de export gaat hiernaartoe. Oekraïne importeert op zijn beurt weer veel aardgas uit Rusland waarmee ongeveer twee derde van zijn gasbehoefte wordt gedekt. Het land produceert voldoende steenkool om in de eigen behoefte te voorzien, maar de eigen gasreserves worden onvoldoende geëxploiteerd. Oekraïne verdient nog veel geld met de doorvoer van Russisch aardgas naar WestEuropa, maar deze inkomsten lopen terug door de aanleg van nieuwe pijpleidingen buiten het land om, zoals de Nord Stream pijplijn. Het staatsbedrijf Naftogaz  is verantwoordelijk voor de winning van olie en aardgas in het land en ook voor de distributie. Het gasverbruik wordt zwaar gesubsidieerd en de overheid legt hier zo’n 1,5% van het bnp op toe. De lage prijzen leiden tot een hoog verbruik en energieverspilling.

De overheidsbegroting laat al jaren een tekort zien mede door de gassubsidie. De staatsschuld was relatief laag, de schuld was 35% van het bnp in 2011 en lag ver onder het Europese gemiddelde. Door de crisis is de staatsschuld in 2014 fors opgelopen. Corruptie is een groot probleem, het land staat op de 120e plaats van de Transparency International corruptie­index. In enkele oblasten is er wijnbouw, met name op de Krim.

Oude metalen

Let op: de inzamelcontainer die achter de Ichtuskerk in het fietsenhok stond, is verplaatst naar het lagergelegen stuk grond dat grenst aan de sportzaal van de Kuip. Wel vraagt CUC graag uw aandacht voor het volgende: ­ wilt u lege blikjes a.u.b. plat maken, dat scheelt veel volume; ­ wilt u geen lege folie’s van etenswaren inleveren want dit valt niet onder metalen en levert onhygiënische situaties op. Daarnaast kunnen wij altijd versterking van het oude­metalen­team gebruiken. Wilt u een paar keer per jaar enkele uren meehelpen om oude metalen te sorteren en af te voeren dan zou dat geweldig zijn. Meer informatie bij Wim Blankvoort via wimencindy@gmail.com of Wim Oldenmenger via hwoldenmenger@gmail.com

Sponsors

Om onze activiteiten nu en in de toekomst te financieren heeft het CUC naast de eigen acties ook inkomsten via een aantal sponsors. Niet alleen financiële giften zijn welkom, ook giften in de vorm van bruikbare goederen en (kortingen op) diensten kan CUC goed gebruiken. Indien u tips voor nieuwe sponsors heeft of misschien zelf op één of andere wijze wilt bijdragen neem dan contact op met Jan­Willem Cnossen via jwfcnossen@gmail.com

Uw gift is welkom op bankrekening NL 46 RABO010.49.17.725 t.n.v. PGCS inzake CUC. Het CUC valt onder de ANBI­status van de PGCS, zie voor meer informatie http://www.pgcs.nl/anbi­pgcs.

Met vriendelijke groet,

Het CUC­bestuur