Concept JAARVERSLAG VERKORTE UITGAVE IVM ANBI

Jaarverslag van het College van diakenen
van de Protestantse Gemeente
Colmschate-Schalkhaar over het jaar 2019

Algemeen:
Diaconaat is het handelen vanuit kerken en andere door het evangelie geïnspireerde groepen en bewegingen dat gericht is op het voorkomen, opheffen, verminderen, dan wel mee uithouden van met name sociaal-maatschappelijke nood van individuen en van groepen mensen en op het scheppen van rechtvaardige verhoudingen.
Het College van diakenen is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in het algemeen en voert mede het beleid van de (kleine) kerkenraad uit.

Samenstelling College van diakenen eind 2019:
-voorzitter
-secretaris
-penningmeester en administrateur voor financiële zaken
-3 leden
-adviseur

Bezetting:
Op 13 januari 2019 zijn 2 diakenen bevestigd, in september 2019 is er een nieuwe voorzitter van de Diaconie bevestigd. Op het eind van 2019 zijn 6 diakenen ambtsdrager..
Het DB van de diaconie kwam het afgelopen jaar 8 maal bijeen.
Diaconie maatschappelijk bewust:
Vanuit het diaconaat willen we een open huis zijn met aandacht voor mensen in moeilijke omstandigheden dichtbij en ver weg. In plaats van vele doelen te formuleren, die we toch niet allemaal kunnen realiseren richten we ons op een verdieping van de contacten die we al hebben. We werkten samen met andere groepen binnen de PGCS, met name de jeugdraad en met instanties in Deventer, zoals het Meester Geerts Huis, de Voedselbank, Kruispunt Diaconaal Deventer en St. Present. Er wordt onderzocht of de PGCS charterkerk kan worden van INLIA.

Activiteiten van de uitvoerende teams:

Situatieteam
Verschillende verzoeken om hulp werden door het team afgehandeld. Eind 2018 werd besloten om het werk van het situatieteam te integreren in de diaconie, dit is in 2019 naar tevredenheid doorgevoerd.

Collecterooster
De collecteroostercommissie werd gevormd door 2 leden van de Diaconie en het rooster werd per kwartaal opgesteld. Mutaties werden op verzoek van de voorzitter diaconie doorgegeven aan het eredienstteam, zondagsbrief en Kerkklanken.

ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking)
De ZWO-commissie bracht de diverse thema’s die te maken hadden met Zending, Wereld diaconaat en Ontwikkelingssamenwerking voor het voetlicht. Zo organiseerde zij onder andere de verkiezing voor de bestemming van de zendingsbussen. Ook had men tijdens de 40 dagentijd de zorg voor het maken van de 40-dagen kalenders en 2 Wereldmaaltijden. Extra aandacht werd besteed aan de zendingsprojecten die werden gesteund.

Diverse activiteiten:

Kruispunt Diaconaal Deventer
Op 23 oktober werd een diaconaal café gehouden in de Ichthuskerk, waarbij allerlei organisaties uit Deventer die zich inzetten voor armoede bestrijding van jeugd zich presenteerden.
.

Dorcas kledinginzamelingsactie in mei 2019
Ook dit jaar werd er, samen met de diaconie van de protestantse gemeente Deventer
kleding ingezameld voor Dorcas. Deze organisatie is actief in Oost-Europa,
Het Midden-Oosten en Afrika en werkt bij voorkeur samen met lokale partners.
Jaarlijks gaat er zo’n 800 000 kilo door Dorcas gesorteerde kleding naar de allerarmsten in genoemde regio. De inzamelingsactie vond plaats op zaterdag 18 mei. Er werd dit jaar een matige hoeveelheid kleding aangeleverd.

Contacten met Colmschate Zuid:
Er was incidenteel contact met het wijkteam.

Vakantie ouderen:
1 aanvraag kwam binnen en we stonden garant voor de kosten. Voor een 2e aanvraag werd de helft van de vakantie door de diaconie betaald.

Zomerinloop:
We stonden garant voor de kosten die gemaakt werden t.g.v. de zomerinloop.

Stichting Present:
Op de Veranderdag 5 april, 28 juni en 20 september wandelden we met de bewoners van Spikvoorde. De zomerpakketten actie zou in 2019 door de jeugdraad worden opgepakt. Helaas is het niet gelukt de zomerpakketten actie te organiseren zodat deze in 2019 niet heeft plaats gevonden. Uiteindelijk zijn er nog 2 pakketten bezorgd.

Actie voor de Voedselbank in november
In november zijn 2 goed gevulde supermarktkarren bezorgd bij de voedselbank. Door de diaconie is voor 500 Euro aan koffie gekocht.

Deelname landelijke diaconale dag
Op 9 november zijn 2 leden naar de landelijke diaconale geweest in Utrecht.

Kerstpakketten
Er zijn dit jaar 13 kerstpakketten aangevraagd. De diaconie heeft dit jaar niet geholpen met de bezorging van de kerstpakketten. De bezorging was al geregeld.

Opstekertjes in december
Opstekertjes zijn kleine presentjes voor mensen bedoeld om een hart onder riem te steken. In totaal kwamen er 179 gemeenteleden in aanmerking voor een opstekertje, die door de diaconie werden gekocht en verpakt samen met een wijkteam. Ze werden samen met de Kerkklanken editie van december bezorgd.

Financiële zaken:
De jaarrekening over 2018 werd definitief goedgekeurd op 3 juni 2019. De begroting voor 2020 werd 4 november 2019 goedgekeurd door de KR, vervolgens op de gemeenteavond gepresenteerd en later akkoord bevonden door de controlecommissie van het CCBB.
We maakten geld over naar: St. Present € 500, Noodfonds MGH € 500,
MGH € 5000, en naar de Voedselbank € 2.000.
De rekening bij ABN-AMRO is opgeheven en verdeeld over ING en RABO-bank.
M.b.t. de pacht: de penningmeester houdt regelmatig contact met Dhr. ten Kate. Er zijn inmiddels twee nieuwe pachters.
De penningmeester bracht medio februari het financieel verslag uit over het voorgaande boekjaar.

Contacten met andere instanties:
Leden van de diaconie participeerden in het Kruispunt Diaconaal Deventer. De voorzitter en de penningmeester onderhielden de contacten met het Meester Geertshuis. Er is contact gelegd met INLIA met de intentie om charterkerk te worden.

Jaarverslag dd.: mei 2020