Diaconaal Platform Deventer

Sinds enige tijd is een werkgroepje in Deventer bezig om na te denken over de oprichting van een Interkerkelijk Diaconaal Platform. Dit is een uitvloeisel van het project Zorgzame Kerk, dat in Deventer een pilot project is. In Deventer is een groot aantal kerkelijke instanties actief op diaconaal gebied. Vaak op hetzelfde terrein zonder dit van elkaar te weten. Het is niet de bedoeling een nieuw organisatie in het leven te roepen, maar om betere afstemming te bevorderen. De voorlopige doelstellingen zijn: van elkaar leren; gezamenlijk toerusting organiseren: gezamenlijk projecten uitvoeren en samen optrekken bij pleitbezorging bv naar de gemeente Deventer. Als naam is gekozen Diaconaal Platform Deventer.

Op 27 mei zal Prof. Herman Noordegraaf, hoogleraar diaconaat, een een inleiding houden om handvatten te geven een dergelijk platform vorm te geven. De bijeenkomst vindt plaats in het Penninckshuis aan de Brink.