Diakonie

Interkerkelijk Diaconaal Platform

Sinds enige tijd is een werkgroepje in Deventer bezig om na te denken over de oprichting van een Interkerkelijk Diaconaal Platform. Dit is een uitvloeisel van het project Zorgzame Kerk, dat in Deventer een pilot project is.

In Deventer zijn een groot aantal kerkelijke instanties actief op diaconaal gebied. Vaak op hetzelfde terrein zonder dit van elkaar te weten. Het is niet de bedoeling een nieuw organisatie in het leven te roepen, maar om betere afstemming te bevorderen. De voorlopige doelstellingen zijn: van elkaar leren; gezamenlijk toerusting organiseren: gezamenlijk projecten uitvoeren en samen optrekken bij pleitbezorging bv naar de gemeente Deventer.

Op 27 mei zal Prof. Herman Noordegraaf, hoogleraar diaconaat, een een inleiding houden om handvatten te

geven een dergelijk platform vorm te geven. Bestemming collectes 40 dagen tijd: De christenen op het platteland van Bangladesh behoren tot de allerarmsten van de samenleving. MCCP de kerk in de regio Mymensingh, verwelkomt elke zondag veel gelovigen in de diensten. Maar de MCCP wil het niet alleen bij woorden laten en heeft een veel omvattend diaconaal programma: van  alfabetiseringscursussen en trainingen van predikanten tot microkredieten en landbouwondersteuning. De broeders van Taizé ondersteunen de MCCP bij dit diaconale werk. Zo heeft een meisje, Chompa, naailessen gevolgd en heeft ze van een microkrediet een naaimachine gekocht. Ze kan nu bijdragen aan het onderhoud van het gezin.

Collecterooster voor de Veertigdagentijd 2015

We kiezen voor één project in deze tijd, het project in Bangladesh. Het district Mymensingh in Bangladesh is een achtergebleven gebied. Er zijn veel kleine kerkjes. De Taizébroeders helpen de kerken met een diaconaal programma om de allerarmste kerkleden te ondersteunen. Elke week staat een ander aspect van het werk van hen centraal.

Zondag 1

22 februari: Naaicursussen en microkredieten Vrouwen, van oudsher minderwaardig en achtergesteld in Bangladesh, krijgen naailessen. Trots zijn ze als ze met hun naaimachine zelf het schoolgeld van hun kinderen verdienen. De vrouwen op het platteland van Bangladesh komen nauwelijks buiten de deur. Ze horen thuis te blijven en voor hun gezin te zorgen. Maar langzamerhand verandert dit. Steeds meer vrouwen benaderen MCCP met de vraag hen te helpen in hun armoede. MCCP biedt de vrouwen naailessen aan, zodat ze vanuit hun eigen huis extra geld kunnen verdienen om hun gezin te onderhouden. Vrouwen die de training met goed resultaat afronden, krijgen een klein microkrediet waarmee ze hun eigen naaimachine kunnen kopen.

Zondag 2

1 maart: Alfabetiseringscursus voor volwassenen Ook zijn alfabetiseringscursussen voor volwassenen.

Ongeletterdheid is een van de grootste oorzaken van de armoede in Bangladesh. Daarom steekt MCCP veel energie in alfabetiseringscursussen voor volwassenen. MCCP wil dat aan het eind van de trainingen de deelnemers in staat zijn om in ieder geval de bijbel en de krant te kunnen lezen en hun eigen administratie kunnen doen. Alle cursusleiders krijgen een intensieve opleiding van MCCP.

Zondag 3

8 maart: Hygiëne en gezondheid.

De christenen die op het platteland in Mymensingh wonen, leiden in alle opzichten een geïsoleerd leven. Ze hebben weinig kennis over gezondheid en hygiëne. Ze zijn ook niet op de hoogte van hun rechten op dit gebied. De MCCP wil deze onwetendheid doorbreken. Ze geven niet alleen voorlichting op het gebied van huishouden en gezondheid, maar voeren ook gesprekken over opvoeding en huwelijk. Onderwerpen als te jong trouwen en seksualiteit gaan ze niet uit de weg. Dit valt op. Kerkleiders die meegedaan hebben aan deze trainingen, krijgen regelmatig uitnodigingen van mensen buiten de kerk om te bemiddelen of hun kennis te delen.

Zondag 4

15 maart: Inkomen

Veel christenen in Bangladesh behoren tot de allerarmsten. Ze verdienen minder dan €1,- per dag. Zij hebben niet altijd werk en moeten vaak maaltijden overslaan. MCCP doet veel om hun inkomen te vergroten. Ze geven microkredieten om een koe te kopen en organiseren landbouwtrainingen. Anderen starten met een lening een eigen bedrijf zoals een kruidenierswinkel, een kapperszaak of een kleermakersbedrijf. Iedereen die een lening ontvangt, moet eerst een training hebben gevolgd en wordt daarna intensief begeleid door medewerkers van MCCP.

Zondag 5

22 maart: Bijbelonderwijs en huiswerkbegeleiding.

Op de zondagsschool krijgen kinderen elke week bijbelonderwijs en leren ze en passant lezen en schrijven. Een paar keer per jaar organiseert de MCCP kampen voor de kinderen. En door de week is er dan nog de huiswerkbegeleiding voor schoolgaande kinderen Veel ouders kunnen niet lezen of schrijven, dus iedere hulp is welkom! (Dit geldt alleen voor Schalkhaar, in Colmschate is een jeugddienst met een eigen gekozen collectedoel)

Zondag 6

29 maart: Een fiets en bijbelcursus voor predikanten.

Zes maanden lang, vier dagen training per maand. Het lijkt veel, maar het is hard nodig voor de predikanten in Bangladesh. De meesten van hen hebben geen academische opleiding gevolgd. Het studeren gaat hen niet gemakkelijk af. De studie die ze volgen bij MCCP bestaat vooral uit gedegen praktisch theologisch onderwijs. Maar er is veel aandacht voor de problemen waar deze predikanten dagelijks mee in aanraking komen: armoede, gebrokenheid in gezinnen, vrouwendiscriminatie. En onderwerpen als natuurrampen of hindoeïsme maken ook deel uit van het lespakket. Kortom, een veelzijdige opleiding, toegespitst op wat de predikanten in Bangladesh nodig hebben.