Een dienst voor horenden en doven

Op zondag 24 augustus hopen we een gecombineerde kerkdienst te houden voor horenden en doven in uw gemeente. Gecombineerd betekent hier dat doven uit de provincie Overijssel en omstreken de gewone kerkdienst zullen meemaken. Gecombineerd betekent: een gewone, normale dienst, waarbij doven uit Overijssel gast zijn bij de kerkdienst. Daarom willen we aan de horende gemeente graag wat informatie geven.

De pastorale verzorging van doven is vanzelfsprekend de taak van de plaatselijke gemeente/ kerk. In de praktijk is dat niet altijd gemakkelijk, omdat de communicatie met een dove vaak moeizaam verloopt. Vooral als men niet gewend is met doven om te gaan. Daarom besloten in 1975 de synodes van de Chr. Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Kerken en de Ned. Hervormde Kerk om volledig te gaan samenwerken op het terrein van pastorale verzorging van doven. Ieder van de drie kerken heeft voor deze arbeid een predikant in algemene dienst beschikbaar gesteld. Vanaf 2012 hebben de Nederlands Gereformeerde Kerken zich bij deze samenwerking aangesloten.

Wat de dienst zelf betreft:
In een gecombineerde dienst wordt zoveel mogelijk aangesloten bij uw gemeente/kerk, maar om het voor de doven ook begrijpelijk te maken zijn er enkele aanpassingen. Bijbelgedeelten worden soms iets anders gelezen (i.v.m. lange zinnen en /of moeilijke woorden).

De liederen worden via een beamer op een scherm of op de muur (als dat kan) geprojecteerd, waarbij wordt aangewezen hoever het lied gevorderd is, zodat de doven de tekst kunnen meezingen c.q. meezeggen. De voorganger zal d.m.v. een duidelijk mondbeeld en ondersteunende gebaren proberen zo duidelijk mogelijk verstaanbaar te zijn. Verder is het een gewone, normale preek, soms misschien iets anders gelezen of vereenvoudigd. Om het goed te kunnen meemaken zitten de doven vlak voor de preekstoel. Daar kunnen zij de voorganger het beste zien bij het spraak afzien (liplezen).

Alvast van harte welkom en een goede dienst toegewenst.
Interkerkelijke Commissie voor dovenpastoraat in de prov. Overijssel e.o.