Gemeentevergadering 19 november

Onderwerpen: Toekomstscenario’s + Begrotingen 2016 KRM en Diaconie

Scenario’s

Op maandag 5 oktober heeft de Kerkenraad zich gebogen over de aanbevelingen van de Werkgroep Scenario’s. De werkgroep scenario’s bestaande uit gemeenteleden en leden van de Kerkenraad heeft van de Kerkenraad de volgende opdracht mee gekregen:

– Maak een onderbouwd voorstel hoe de PGCS de vrij gekomen 0,6 fte met het vertrek van ds. Martine Nijveld kan opvullen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de voorstellen die vanuit de kerkenraadsvergadering van 26 mei en de gemeentevergadering van 22 juni zijn gedaan, alsmede de denkbeelden van de predikanten en een schriftelijke reactie van een aantal gemeenteleden.

– In het voorstel moeten de aspecten pastoraat, diaconaat, jeugd, ouderen en financiën ruimschoots aan de orde komen.

De Kerkenraad heeft n.a.v. de aanbevelingen een voorgenomen besluit genomen dat tijdens de gemeentevergadering op 19 november aan de gemeente zal worden voorgelegd. Na de gemeente hierover gehoord te hebben zal de Kerkenraad een definitief besluit nemen. U wordt tijdig geïnformeerd over de inhoud van het voorgenomen besluit.

Begrotingen

Het college van Kerkrentmeesters en het college van Diakenen zullen de begrotingen presenteren voor het jaar 2016. De begrotingen zullen vanaf zondag 8 november beschikbaar zijn, zowel in Colmschate als in Schalkhaar.

U bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij deze vergadering. Uw betrokkenheid bij de gemeente, ook in dezen, is van groot belang: Samen gaan we de visies zoals deze zijn verwoord tijdens de kerkenraadsvergadering op 26 mei en de gemeentevergadering op 22 juni proberen gestalte te geven. De vergadering zal worden gehouden in de Ichtuskerk en begint om 19.30 uur.

Lieme Glazema, scriba