Wat vooraf ging:
Op maandag 26 mei vond een gemeenteavond in de Ichtuskerk plaats waarin het rapport ‘PGCS financieel op orde’ werd gepresenteerd. Ingrijpende bezuinigingen, waaronder beëindiging van het dienstverband met de Jeugd en Jongerenwerker per 1 juli 2014 en sluiting van de preeklocatie Schalkhaar per 1 januari 2015 kwamen aan de orde. De Kerkenraad had over beide bezuinigings- voorstellen een voorgenomen besluit genomen. Tijdens de bijzondere kerkenraadsvergadering volgend op de gemeenteavond werd na schriftelijke stemming het besluit tot beëindiging van het dienstverband met de JJW’er vast gesteld; Het voorgenomen besluit betreffend de sluiting van de preeklocatie Schalkhaar per 1 januari 2015 werd na schriftelijke stemming verworpen. Boosheid, verdriet en teleurstelling binnen de Kerkenraad en in de gemeente n.a.v. de verwerping van het voorgenomen besluit resulteerde in een patstelling: Wat nu?

Na beraad werd een commissie bestaande uit 2 ambtsdragers en 2 gemeenteleden uit Colmschate en Schalkhaar ingesteld. De commissie kreeg de opdracht om plannen van aanpak te maken met scenario’s tot tenminste eind 2015 om integratie van beide locaties op een goede manier te laten verlopen.

Op 20 oktober werd het rapport van de commissie in de Kerkenraad gepresenteerd en unaniem zonder hoofdelijke stemming als voorgenomen besluit aangenomen;

Op 16 november werd het rapport in Schalkhaar gepresenteerd en werden n.a.v. het rapport de gemeenteleden aldaar gehoord.

Verslag van de gemeenteavond op 20 november
Op de agenda staan de vacatures in de Kerkenraad en bij de taakdragers en de presentatie van het plan van aanpak om de integratie van de locaties in Colmschate en Schalkhaar goed te laten verlopen.

Ds Martine Nijveld opent de vergadering met het lezen van psalm 84: Het is goed in het huis van God te wonen.

Vacatures in de Kerkenraad
Jan Vroonland, de voorzitter van de Kerkenraad, stipt het bestuurlijke tekort aan binnen onze gemeente. Dat is momenteel 30 %.

Er zijn nogal wat vacatures:

 • Kerkenraad: Een ouderling als vice voorzitter;
 • KRM: 2 ouderlingen;
 • Jeugdraad: 2 ouderlingen;
 • Pastorale Raad: 3 regio-ouderlingen;
 • Jeugdraad: 2 ouderlingen;
 • Diaconie: 1 diaken; 1 taakdrager voor de Commissie Eredienst; 2 taakdragers voor het Situatieteam.

Vanuit de aanwezige gemeenteleden komt de vraag naar voren of bemensing van de functies ook anders kan worden georganiseerd. Uiteraard wordt dit onderzocht, maar vanuit de PKN wordt afhankelijk van het aantal gemeenteleden de plaatselijke gemeente verplicht tot een aantal ouderlingen en diakenen. Uiteraard mogen de gemeenten aanpassingen maken, maar deze moeten wel door de classis worden getoetst. Belangrijker echter is het feit dat er mensen nodig blijven die zich voor een langere periode willen binden.

Als opmaat naar het volgende punt op de agenda, het integratierapport Colmschate/Schalkhaar wijst de voorzitter op het feit dat niet alleen onze gemeente voor de uitdaging staat om de financiën op peil te houden. Ook andere gemeenten en parochies in de buurt moeten soms ver strekkende maatregelen nemen om het hoofd boven water te houden.

Rapport integratie Colmschate/Schalkhaar
Everard Post, de voorzitter van de commissie, refereert aan de opdracht die de viertallige commissie van de Kerkenraad kreeg: Maak een plan van aanpak met scenario’s tot tenminste eind 2015 om integratie van beide locaties op een goede manier te laten verlopen. Bij het plan van aanpak zullen oriëntatie op de ambts- en taakdragers én de financiële positie van de PGCS onontkoombaar zijn.

Hierna wordt het stappenplan gepresenteerd:

 • De uiterste datum van realisatie van het stappenplan is 1 juli 2016;
 • Veranderingen zullen merkbaar zijn vanaf 7 april 2015;
 • Er wordt gestreefd naar maximale gewenning en integratie en maximaal behoud van gemeenteleden bij de PGCS;
 • Vanaf 1 januari 2015 wordt de preekvoorziening centraal geregeld;
 • Vanaf 7 april 2015 wordt het aantal kerkdiensten in Schalkhaar gehalveerd. Hiervoor is een schema opgesteld.

Het Schalkhaars Beraad wordt opgeheven. De ambts- en taakdragers nemen deel aan de reguliere vergaderingen; De ambtsdragers van de PGCS doen zowel in Colmschate als Schalkhaar dienst.

 • In 2016 zullen Pasen en Pinksteren in de Ichtuskerk worden gevierd;
 • Vanaf 1 juli 2016 is de locatie Schalkhaar feitelijk opgeheven en worden alle diensten in Colmschate gehouden.

Een aantal aandachtspunten vergen nog nadere uitwerking o.a. het werven van taakdragers;

de wijkcoördinatoren en contactpersonen in Schalkhaar; de oecumenische relatie met de Nicolaasparochie in Schalkhaar; het actief betrekken van de jeugd in Schalkhaar; het inzetten van vervoer gemeenteleden vanuit Schalkhaar en het aanpassen en integreren van plaatselijke gebruiken tijdens de kerkdiensten.

Reacties op het plan van aanpak
De aanwezige gemeenteleden reageren overwegend positief op het gepresenteerde plan van aanpak. Op de vraag of ds. Plattje in dienst blijft bij de PGCS kan positief worden geantwoord: Na herverdeling van de taken tussen de predikanten zal de pastorale zorg in Schalkhaar waarschijnlijk kunnen worden uitgebreid.

De vraag wordt gesteld in hoeverre er wordt nagedacht over samengaan met de Protestantse Gemeente in Deventer. Momenteel wordt gezocht naar vormen van samenwerking tussen de PKN-gemeenten in Deventer e.o.; Samengaan is (nog) niet aan de orde. Wietse de Jong, de voorzitter van de Kerkenraad te Deventer, schrijft hierover een voorzetnotitie die in de kerkenraden van de buurtgemeenten als discussiestuk kan dienen.

De voorzitter eindigt met een gebed om bezieling.

Lieme Glazema, scriba