Gemeentevergadering van 11 mei 2017


Er waren dertig  gemeenteleden aanwezig. De avond werd geopend door Ds. Trijnie Plattje. Vanuit het jaarthema “ Verbinden” las zij een stuk voor over het zoeken van bondgenoten.
De avond bestond uit twee gedeelten. Voor de pauze een huishoudelijk gedeelte met het kunnen kennisnemen van de jaarrekeningen van diaconie en college van Kerkrentmeesters met de mogelijkheid van het stellen van vragen. Frits van Doorn presenteerde vanuit de diaconie een verwacht tekort van ruim achtduizend euro wat ten lasten van het kapitaal wordt gebracht. Marc Mengerink namens de kerkrentmeester kon een prachtig positief resultaat van vijftigduizend euro te presenteren. Hij gaf echter wel aan dat dit vooral is veroorzaakt door eenmalige meevallers. Vooral het teruglopen van de vrijwillige bijdragen baart zeker zorgen. De opstellers van de jaarrekeningen werden hartelijk bedankt. De kascommissie, die de rekening van het college van kerkrentmeesters had gecontroleerd, gaf bij monde van Jaap Terpstra nog een wel gemeend compliment voor de manier waarop de jaarrekening steeds beter wordt.
Na de pauze leidde de voorzitter van de kerkenraad, Jan Hulzebosch, de aanwezigen door een powerpoint presentatie opgesteld n.a.v. diverse vergaderingen en bijeenkomsten  omtrent de terugloop van het aantal kerkgangers.
De conclusie die getrokken kon worden was dat er verbeteringen mogelijk zijn in het pastoraat, de verbinding en de zondagse eredienst.
Met de eerste twee punten is al aan de slag gegaan. T.a.v. het derde punt worden nu de aanwezige gemeenteleden gevraagd naar hun mening. Moet er iets veranderen aan de vorm van de huidige eredienst. Moeten er meer of juist minder bijzondere diensten komen. In groepjes werd hier druk over gesproken. Na inventarisatie bleek dat er behoefte is aan structuur dus bijvoorbeeld altijd op een vast punt van de maand een bijzondere dienst. Ook bleken er geen concrete cijfers te zijn over aantallen kerkgangers per dienst. Deze zijn wel nodig alvorens besluiten te nemen. Ook wordt gevraagd om bij gemeenteleden die voorheen wel vaak naar de kerk gingen en nu veel minder wat daar de reden van is. Met die informatie kunnen besluiten meer weloverwogen genomen worden.
Alle gemaakte opmerkingen zijn door de voorzitter in ontvangst genomen met de belofte dat hier verder mee aan de slag gegaan zal worden om uiteindelijk te bewerkstelligen dat het aantal kerkgangers weer gaat toenemen.

Onder dankzegging sloot de voorzitter de gemeentevergadering met het lezen van een gebed van Marinus v.d. Berg en wenste een ieder wel thuis.