Impressie van de op 19 en 20 april 2018 in Nieuw Hydepark te Doorn gehouden vergadering van de generale synode

Bij de opening in de kapel zongen we enkele liederen en luisterden we naar Johannes 10: 11-16. – Preses mevr.ds. S. van Meggelen heette de aanwezigen welkom.

Algemeen

Er vond een hele reeks benoemingen plaats, en wel voor de geschiktheidscommissie voor het ambt van predikant, het generale college voor de ambtsontheffing, de generale raad van advies, het nieuw te vormen generale college voor de behandeling van beheerszaken (GCBB), en van de voorzitter voor het GCBB, dhr. W. Oosterom, de voorzitter van de nieuwe generale commissie voor de visitatie, dhr. K.A. Bakker, en een nieuwe algemeen directeur voor het Dienstencentrum, dhr .ing. G.J. de  Groot. Ingestemd is met de voorgenomen benoeming tot voorzitter van de Raad van Toezicht aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU): mr. J.H. Donner.

      Op de tweede dag is er afscheid genomen van ds. W.G. Sonnenberg als voorzitter van het generale college voor de visitatie (oude stijl). Vanaf 1 mei wordt het voortgezet naar de orde van ‘Kerk2025’.

      Er is besloten een bijzondere leerstoel in te stellen bij de Nederlandse krijgsmacht. De PThU kent naast ’gewone’ hoogleraren ‘bijzondere’ hoogleraren, die een ‘bijzondere leerstoel’ bezetten. De benoeming geschiedt in overleg met de dienst Protestantse Geestelijke  Verzorging van het Ministerie van Defensie.

       Aan het einde van de eerste dag hebben we kennisgemaakt met afgestudeerde proponenten en kerkelijk werkers die aan het begin van hun werk in de kerk staan.

       De film ‘Geloven met hart en ziel’, gemaakt in samenwerking met de NCRV, is vertoond.  Presentatrice Joanne Bijleveld ontmoet gedreven mensen in het land die hun geloof op aansprekende wijze concreet maken.

      Dit jaar bestaat de Wereldraad van Kerken 70 jaar. In 1948 is hij opgericht in Amsterdam. In augustus wordt dat gevierd met als thema ‘In beweging…’ De Protestantse Kerk in Nederland is één van de 350 participerende kerken.

 

Nieuwe vormen van kerk zijn in de Protestantse kerk

De Dienstenorganisatie is met een onderzoek bezig over andere vormen van kerk-zijn.

Eerder is het rapport ‘Op hoop van zegen’ besproken. Resultaten van het onderzoek worden voor de novembersynode geagendeerd. Het gaat hier onder meer over pioniersplekken vanuit onze kerk. Er zijn er momenteel 25 die langer dan twee jaar functioneren. Over twee van deze plekken, in Nieuw-Vennep en in het havengebied van Utrecht, is iets verteld. Veelal een zoektocht van kerk-zijn, zonder directe ambten maar met een visieteam. ‘Geef ontwikkelingen de ruimte’, was het devies. Soms worden de nieuwe plekken gefaciliteerd door een basiskerk.

 

Presentatie boekje Leon van den Broeke over de classis

Geloven in de classis is een dapper boekje. Het breekt een lans voor de classis als bovenplaatselijke organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland, die ruimte schept om te geloven, als een vindplaats van geloof, hoop en liefde midden in de samenleving. Het boekje laat zien dat de classis wezenlijk is voor de Protestantse Kerk in Nederland. Vanaf het begin behoort de classis tot de protestantse kerkstructuur. Het houdt de kerk in evenwicht tussen de landelijke organisatie en de lokale gemeenten. De uitwerking van ‘Kerk 2025’ heeft grote gevolgen gehad voor de classicale structuur van de Protestantse Kerk in Nederland. Het aantal classes is verminderd van 74 naar 11 en niet langer vaardigt elke (wijk)kerkenraad van een gemeente een ambtsdrager af. De verandering schept volop ruimte voor het wezenlijke van een classis: ontmoeting, omzien naar elkaar en een verantwoord bestuur.

 

Spreekt u migratie? Migratie en kerk worden in veranderend Nederland

Migratie is de laatste jaren een van de meest besproken en zelfs aangevochten thema’s geworden. Het lot van politieke verkiezingen wordt door opvattingen over migratie bepaald. Rondom het toverwoord ‘migratie’ wordt een groot vocabulaire opgebouwd. Migratie is schijnbaar een taal geworden die zich voordoet als toegankelijk, makkelijk leerbaar en uitstekend geschikt voor communicatie. In het algemeen veronderstellen mensen dat inmiddels iedereen die taal spreekt. Met deze krachtige uitspraak begon prof.dr. Dorottya Nagy van de PThU haar inleiding op de ethische bezinning over migratie. Zelf is zij Roemeens, ze woont in Duitsland en werkt in Nederland. Haar eigen biografie is doorspekt met het thema migratie. Verschillende werelden, hoe redden we het samen? Doordenken wat we voor elkaar willen zijn. God met de bijbel verdwijnt in Nederland. Bewust omgaan met macht, hoe willen we, met wie willen we? Spreken we als kerk migratie? Opdracht: ga samen de bijbel lezen op zoek naar verbinding tussen ‘wij’ en ‘zij’.

 

Weerklank van Gods eer

Het boekje Tot Gods eer van Marcel Barnard, professor Praktische Theologie en Liturgiewetenschap aan de PThU, werd gepresenteerd. Een handreiking om het gesprek over het hoe en waarom van de liturgie in de gemeente aan te gaan. ‘Vieren, leren, dienen’, deze drie woorden typeren de kerk. Dit boekje gaat over het eerste woord: vieren. Liturgie is vieren. Vieren van de dienst van God aan mensen en van de dienst van mensen aan God. Zoals we weten, is ‘Kerk 2025’ ‘teruggaan naar de kern’. Om ons niet langer te verliezen in bijzaken, maar te concentreren op waar het in de kerk ten diepste om gaat: de ontmoeting met God, elkaar en de wereld. Om deze concentratie gaat het in dit boekje.

 

Catechese

In 2013 heeft de synode besloten het thema catechese en geloofsoverdracht eens in de vier jaar te agenderen voor synode. Dit was nu aan de orde. JOP en HGJB hebben een presentatie verzorgd over de verschillende manieren en de verschillende plekken waarop ‘geleerd’ wordt binnen gemeente. Hoe ontvangen we het ‘water’? De rol van ouders, kerken, liederen en muziek. Ook hebben ze laten zien wat de beide organisaties doen om gemeenten in de catechese en de geloofsoverdracht te ondersteunen. Hoe en waar leren we in onze gemeente? Doelen formuleren en afstemmen. Generaties van elkaar laten leren. Samen iets doen. Zien, gebeuren en concreet ervaren. Zie de website JOP, wat staat voor ‘Jong protestant’.

 

Gebed bij 70 jaar Israel

Tijdens de vergadering van de synode heeft het moderamen een gebed bij 70 jaar staat Israël uitgesproken. Daarna heeft de synode Psalm 122 gezongen. Op 19 en 20 april 2018 vierde de staat Israël de onafhankelijkheid en 70 jaar bestaan. Een bijzonder moment om bij stil te staan. Velen in onze kerk doen dit. Voor Joden overal ter wereld is de staat Israël nu de veilige plek waar zij altijd op terug kunnen vallen, wat er ook gebeurt. We danken God hiervoor.

 

Kerk 2025

In deze synodevergadering zijn de classicale consideraties op tranche 3 van de kerkordeteksten besproken. Deze gingen met name over de mobiliteit van predikanten. Onderdeel van de besluitvorming was de vetrekcompensatie, die niet wordt ingevoerd. Bij beroepingswerk bij beroep in deeltijd moeten er gesprekken worden gevoerd met omliggende gemeenten. Vervolgens heeft de synode besloten dat ‘de 12jaarsregeling’ voor predikanten vanaf 2021 ingaat. De classispredikanten, die in september 2018 beginnen, kunnen de komende jaren de maatregel wel alvast gaan toetsen. De officiële verwoording van deze regeling luidt als volgt: ‘Op gezamenlijk verzoek van de kerkenraad en de predikant die tenminste twaalf jaar als predikant voor gewone werkzaamheden aan een gemeente verbonden is en recht heeft op wachtgeld, kan het breed moderamen van de classicale vergadering de predikant losmaken van de gemeente.’

      Er is een actuele Generale Regeling Ledenadministratie GS 18-4 (rekening houdend met de AVG wetgeving) vastgesteld.

     

Perki (Christelijke Indonesische Gemeenschap)

Een deel van deze vereniging wordt als buitengewone gemeente onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland. Met een viering, verzorgd door Perki, werd de tweedaagse synodevergadering afgesloten.