Impressie van de op 9 maart 2018 in Nieuw Hydepark te Doorn gehouden vergadering van de generale synode

Bij de opening in de kapel zongen we enkele liederen en luisterden we naar Markus 8: 27-35. – Preses mevr.ds. K. van den Broeke heette de aanwezigen welkom.

‘Kerk 2025’

Om te beginnen werden voorstellen voor ordinantiewijzigingen in tweede lezing van de tweede tranche inzake ordinantie 2 (gemeenten), 3 (het ambt en de andere diensten) en 4 (de kerkenraad) besproken.

Bij ‘gemeenten’ werd gesteld dat we kerk zijn in een netwerksamenleving. Er is niet alleen de kern van de gemeente met haar leden, er zijn ook vrienden. Die term werd geïntroduceerd als aanduiding voor hen die blijk geven van verbondenheid met de gemeente. In de bijbel komt het woord ‘vriend’ 91 keer voor. Lees bijvoorbeeld Psalm 122, waarin niet alleen over broeders en zusters, maar ook over vrienden gesproken wordt. Daarnaast komt er meer vrijheid om je aan te sluiten bij een (wijk)gemeente van voorkeur. – Bij ‘het ambt en de andere diensten’: nieuw is dat degenen die niet tot de belijdende leden worden gerekend, pas stemgerechtigd zijn als ze 18 jaar zijn. Verkiesbaar zijn stemgerechtigden die de status hebben van belijdend lid. – Bij ‘kerkenraad’: de kerkenraad kan de zorg voor de opbouw van de gemeente delen met door hem in te stellen werkgroepen, die bestaan uit ambtsdragers en andere leden van de gemeente. Het gaat dan om de gelovige kern plus anderen die zich vrijwillig inzetten voor de kerk. Belangrijk is de vraag: hoe geef je jongeren onder de 18 jaar een stem? – Alle aanpassingen zijn unaniem aanvaard. Ze gaan op 1 mei in.

Ordinantie 11 (vermogensrechtelijke aangelegenheden) is in eerste en enige lezing besproken. De mogelijkheid is opgenomen om een niet-diaken als ‘diaconale rentmeester’ in te schakelen. Verder is besloten dat een college van kerkrentmeesters of een college van diakenen onder verscherpt toezicht kan worden geplaatst.

De notitie ‘Huisgemeenten’ is in tweede lezing aangenomen, wel met de opmerking dat die nog breder uitgewerkt moet worden.

Algemeen

Er werd afscheid genomen van twee moderamenleden, ouderling A. Bijl uit Ede en preses mevr.ds. K. van den Broeke uit Wissenkerke. In de plaats van ouderling Bijl is ouderling Y. Luinenburg uit Zuidhorn benoemd. Als nieuwe preses is benoemd mevr.ds. S. van Meggelen, predikant van de protestantse gemeente Breda. Zij is blij met het vertrouwen dat de synode in haar stelt. ‘Ik houd van de Kerk, al mijn leven lang, en op wat voor plaats God mij ook roept, daar wil ik zijn Kerk dienen. Voor mij is dat nu deze plek.’

We besloten de vergadering met een liturgische viering, die werd geleid door de scriba, dr. R. de Reuver.  

Tot slot kon er tijdens een receptie in de Orangerie afscheid worden genomen van mevr.ds. K. van den Broeke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Piet Hofman, diaken, synodelid namens de classis Deventer.