Integratie kerkdiensten

Op weg naar integratie van de preeklocaties Colmschate en Schalkhaar

Zoals bekend zal de preeklocatie Park Braband in de zomer van 2016 beëindigd worden. Hiervoor zijn verschillende bijeenkomsten gehouden en heeft de KR op 20 november 2014 een besluit genomen. Om het proces naar het sluiten van de preeklocatie te begeleiden is er een werkgroep die invulling geeft aan activiteiten uit het plan van aanpak:

  •  Eind januari hebben alle gemeenteleden uit Schalkhaar een brief gehad, waarin is toegelicht wat er zoal gaat veranderen. Tevens was deze brief een uitnodiging om 7 of 8 februari bij elkaar te komen om de veranderingen te bespreken. Tijdens deze bijeenkomst was er ook de mogelijkheid om wensen en verwachtingen ten aanzien van de samenvoeging aan te geven.
  • Er is een overzichtelijk dienstrooster voor Park Braband opgesteld en dit wordt tijdens de diensten aangeboden.
  • Er is een opzet gemaakt om eventueel als basis te dienen voor de alternatieve diensten (3e zondag van de maand).
  • De status van het Schalkhaars Beraad is vanaf nu beperkt tot bloemenlijsten en interne communicatie (meetpunt).
  • Er is namens de werkgroep medio april binnen de gemeente Schalkhaar gecommuniceerd over het gezamenlijk bezoeken van de dienst in de Ichtus en voorzien in de behoeften zoals vervoer.
  • De predikanten hebben overleg gehad over de Erediensten. Zij stellen voor om tot de laatste dienst in Schalkhaar de liturgie/invulling op beide plekken te houden zoals we gewend zijn.
  • In de loop van 2016, als alle diensten gezamenlijk worden gehouden in de Ichtus, proberen we recht te doen aan beide tradities en tegelijkertijd om samen een nieuw begin te maken. Vanaf begin 2016 zal Schalkhaar ook vertegenwoordigd zijn in de commissie Eredienst.
  • Vanaf 3e kwartaal 2015 worden ook ambtsdragers uit Colmschate ingeroosterd in Schalkhaar.
  • Het betrekken van de jongeren uit Schalkhaar wordt meegenomen in het overleg/samenwerking met Deventer.
  • Oecumene met katholieke gemeenschap in Schalkhaar is nog onderwerp van studie.

De werkgroep: Ietje de Jong, Hendri Timmerman, Hans Meuzelaar, Everard Post