JAARVERSLAG VERKORTE UITGAVE IVM ANBI      

                               Jaarverslag van het College van diakenen

van de Protestantse Gemeente

Colmschate-Schalkhaar over het jaar 2018

Algemeen:   

Diaconaat is het handelen vanuit kerken en andere door het evangelie geïnspireerde groepen en bewegingen dat gericht is op het voorkomen, opheffen, verminderen, dan wel mee uithouden van met name sociaal-maatschappelijke nood van individuen en van groepen mensen en op het scheppen van rechtvaardige verhoudingen.

Het College van diakenen is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in het algemeen en voert mede het beleid van de (kleine) kerkenraad uit.

Samenstelling College van diakenen eind 2018:

-voorzitter

-secretaris

-penningmeester en administrateur voor financiële zaken

-3 leden

-adviseur

Bezetting:

Tijdens de Startzondag (16 september) werd 1 diaken herbevestigd.

Op het eind van 2018 zijn 7 diakenen ambtsdrager. Op 13 januari 2019 worden 2 diakenen bevestigd, daarmee zijn de vacatures met ingang van 2019 vervuld. In november wordt afscheid genomen van de ondersteuner van de diaconie en een lid van het eredienstteam.

Het DB van de diaconie kwam het afgelopen jaar 7 maal bijeen.

Diaconie maatschappelijk bewust:

Vanuit het diaconaat willen we een open huis zijn met aandacht voor mensen in moeilijke omstandigheden dichtbij en ver weg. In plaats van vele doelen te formuleren, die we toch niet allemaal kunnen realiseren, kiezen we voor één speerpunt waar we ons de komende jaren met enthousiasme op willen richten. Na overleg binnen en buiten de diaconie hebben we gekozen voor het thema Jeugd en Armoede. In toenemende mate wordt duidelijk dat veel jongeren ook in onze omgeving te maken hebben met de gevolgen van de crisis. We willen het thema stapsgewijs uitwerken. We werkten samen met andere groepen binnen de PGCS, met name de jeugdraad en met instanties in Deventer, zoals het Meester Geerts Huis, de Voedselbank, Kruispunt Diaconaal Deventer en St. Present.

Activiteiten van de uitvoerende teams:

 Situatie/Zorgteam

Besloten werd om voortaan nog maar van één team te spreken. De teams lopen in elkaar over en een persoon coördineert de activiteiten en is aanspreekpunt.

Verschillende verzoeken om hulp werden door het team afgehandeld. Eind 2018 werd besloten om het werk van het situatieteam te integreren in de diaconie.

Collecterooster

De collecteroostercommissie werd gevormd door 2 leden van de Diaconie en het rooster werd per kwartaal opgesteld. Mutaties werden op verzoek van de voorzitter diaconie doorgegeven aan het eredienstteam, zondagsbrief en Kerkklanken.

ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking)

De ZWO-commissie bracht de diverse thema’s die te maken hadden met Zending, Wereld diaconaat en Ontwikkelingssamenwerking voor het voetlicht. Zo organiseerde zij onder andere de verkiezing voor de bestemming van de zendingsbussen. Ook had men tijdens de 40 dagentijd de zorg voor het maken van de 40-dagen kalenders en 2 Wereldmaaltijden. Extra aandacht werd besteed aan de zendingsprojecten die werden gesteund. In de loop van 2018 is de financiële administratie van de ZWO integraal onderdeel geworden van administratie van de diaconie. Door het vertrek van de secretaris is behoefte aan versterking.

 

Diverse activiteiten:

Kruispunt Diaconaal Deventer

Op 1 oktober werd een groot diaconaal café in de vorm van een diaconale markt gehouden in het Titus Brandsma Huis.

Afgelopen jaar werd verder gewerkt aan de vorming van een Diaconaal Noodfonds Deventer, voor acute nood waar geen fondsen voor zijn. De oprichtingsbijeenkomst was in april. Eén van de diakenen van de PGCS is lid van de raad van advies. Een flink aantal kerken hebben toegezegd hierin mee te doen. Als gezamenlijk kerken heb je via het KDD een grotere stem richting de (burg.) gemeente.

Dorcas kledinginzamelingsactie in mei

Ook dit jaar werd er, samen met de diaconie van de protestantse gemeente Deventer

kleding ingezameld voor Dorcas. Deze organisatie is actief in Oost-Europa,

Het Midden-Oosten en Afrika en werkt bij voorkeur samen met lokale partners.

Jaarlijks gaat er zo’n 800 000 kilo door Dorcas gesorteerde kleding naar de allerarmsten in genoemde regio. De inzamelingsactie vond plaats op zaterdag 6 mei. Er

werd dit jaar weer veel kleding aangeleverd.

 Contacten met Colmschate Zuid:

Er was incidenteel contact met het wijkteam.

Vakantie ouderen:

1 aanvraag kwam binnen en we stonden garant voor de kosten. Voor een 2e aanvraag werd de helft van de vakantie door de diaconie betaald.

 Zomerinloop:

We stonden garant voor de kosten die gemaakt werden t.g.v. de zomerinloop.

Stichting Present:

Op de Veranderdag 13 april wandelden we met de bewoners van Spikvoorde. 14 deelnemers vanuit de kerk liepen mee. We deden mee met de zomerpakketten actie, meer dan 25 tassen werden samengesteld en rondgebracht.

Jeugddiaconaat

Geen bijzonderheden ontvangen.

 Actie voor de Voedselbank in november

Ruim 2 karren werden afgeleverd bij de Voedselbank, bestaand uit :150 pakken pasta/rijst en 100 potten/blikken groente. Daarnaast nog ruim 50 andere artikelen (shampoo, koffie, thee, blikjeslimonade etc.) en 150 pakken waspoeder betaald door de Diaconie. Een geslaagde actie.

 Kerstpakketten

Er zijn dit jaar 15 kerstpakketten aangevraagd. De diaconie heeft dit jaar niet geholpen met de bezorging van de kerstpakketten. De bezorging was al geregeld.

 Opstekertjes in december

Opstekertjes zijn kleine presentjes voor mensen bedoeld om een hart onder riem te steken. In totaal kwamen er 150 gemeenteleden in aanmerking voor een opstekertje, die door  de diaconie werden gekocht en verpakt samen met een wijkteam. Ze werden samen met de Kerkklanken editie van december bezorgd.

 Financiële zaken:

De jaarrekening over 2017 werd goedgekeurd op 24 mei 2018. De begroting voor 2019 werd 15 oktober goedgekeurd door de KR, vervolgens op de gemeenteavond gepresenteerd en later akkoord bevonden door de controlecommissie van het CCBB.

We maakten geld over naar: St. Present € 500, Noodfonds MGH € 500,

MGH € 5000, en naar de Voedselbank € 2.000.

De rekening bij ABN-AMRO is opgeheven en verdeeld over ING en RABO-bank.

M.b.t. de pacht: de penningmeester houdt regelmatig contact met Dhr. ten Kate. De pacht werd betaald door twee pachters, die beiden eind 2018 hun pacht opzegden. Er zijn inmiddels twee nieuwe pachters gevonden.

De penningmeester bracht medio januari het financieel verslag uit over het voorgaande  boekjaar.

Contacten met andere instanties:

Leden van de diaconie participeerden in het Kruispunt Diaconaal Deventer. De voorzitter en de penningmeester onderhielden de contacten met het Meester Geertshuis. Er was contact over het asiel voor Afghaanse vluchtelingen.

Jaarverslag dd.: februari 2019