Kerkenraadsvergaderingen

 In de KKR ­vergadering op 17 september jl. zijn de volgende zaken besproken:

• De Diaconie geeft aan dat er 1 oktober een Diaconale markt is in deTitus Brandsma en zij vraagt aandacht voor de vacatures die er te       vervullen zijn met name binnen de ZWO.

• De pastorale raad meldt dat de uitkomst van de enquête van juni per wijk/team besproken zijn. Op 26 september zal dit gedeeld worden met de coördinatoren.

• De Jeugdraad heeft een verzoek ingediend om de kerkdiensten van 14 oktober en 18 november een half uur later te laten beginnen. De KKR gaat hiermee akkoord. De kinderdienst van 14 oktober en de jeugddienst van 18 november hebben als aanvangstijd 10.30 uur.

• De verschijningsdata van Kerkklanken 2019 en 2020 zoals Rienco Groenewold deze heeft op gesteld worden goed gekeurd.Tevens wordt er aan de commissie communicatie gevraagd om dit schema te gaan “beheren” en te communiceren in Kerkklanken.

• De inhoud van de gemeentebijeenkomst van 30 september wordt vastgesteld. Deze bijeenkomst zal gaan over het beleidsplan 2018-­2022. Rien Prinsen en Jan Hulzebosch zullen deze bijeenkomst voorbereiden.

• Het startweekend wordt in de vergadering van november geëvalueerd.

• De vrijwilligersavond van 11 januari 2019 wordt voorbereid door Harm Klein en Everard Post.

• Op 29 september wordt er een bezinningsdag voor ambts-­ en taakdragers georganiseerd in Diepenveen.

In de KKR­ vergadering op 15 oktober jl. zijn de volgende zaken besproken:

• Er zal (nog) intensiever worden gezocht naar nieuwe leiding van de Kindernevendienst.

• Er is behoefte aan meer repetities van de cantorij, vanwege de te behalen kwaliteit en de continuïteit. De KKR gaat ermee akkoord het aantal repetities in 2019 met 10 uit te breiden.

• De KKR heeft het laatste voorstel van de werkgroep om het Liturgisch aandachtspunt enthousiast ontvangen. Het zal nu in besluitvormende zin worden voorgelegd aan de kerkenraad en de gemeente op 5 november.

• Er zijn plannen om in 2019 een “regio kerkendag” te organiseren; deelnemende PKN kerken zijn naar verwachting Bathmen, Colmschate, Deventer en Diepenveen. De KKR gaat met dit plan in principe akkoord. De invulling zal nog plaats moeten vinden.

• Er zijn vacatures in de Classis, waarbinnen onze kerk valt. Naar een nieuwe kandidaat zal worden gezocht.

• De vacatures in onze gemeente. De commissie zal worden uitgebreid.Tevens is besproken dat het zoeken resp. vinden van kandidaten voor diverse functies niet alleen op de traditionele manier moet gebeuren, maar dat gezocht moet worden naar een andere, modernere aanpak