Organisatie

In december hebben we onze laatste vergadering met de kleine kerkenraad gehad.

Vanaf 1 januari 2020 bestaat die niet meer en hebben we maandelijks een kerkenraadsvergadering. Die duurt een uur en daarna gaan de kerkenraadsleden verder vergaderen in hun eigen raad behorend bij hun taakgebied. In dat eerste uur bespreken we als totale kerkenraad alleen grotere inhoudelijke onderwerpen.

In de vergadering van januari hebben we nagedacht over het begrip ‘geestelijk leiderschap’. Wij als kerkenraad geven geestelijk leiding aan onze geloofsgemeenschap. Wat betekent dat voor ons, hoe kun je daar invulling aan geven? Door maandelijks met elkaar stil te staan bij grotere thema’s hopen we een omslag te maken van vergadercultuur naar gesprekscultuur. In juni gaan we evalueren hoe dit werkt.

Ondertussen zijn ook de nieuwe ambtsdragers begonnen. In het team pastoraat zijn dat Alice Oortgiesen, Bert Lebbink en Gerrieke Blikman. Jan Vroonland is vice­voorzitter van de kerkenraad geworden. Vier enthousiaste mensen, die staan te popelen om de handen uit de mouwen te steken. We wensen hen allen veel plezier in hun kerkenwerk toe.

Onze tweede scriba, Hans Meuzelaar, heeft om verschillende redenen besloten te stoppen met het bijwonen van de kerkelijke vergaderingen en de verslaglegging daarvan. Wel blijft hij elk kwartaal het dienstenrooster voor de zondagen maken. Om deze reden staat hij niet meer als tweede scriba vermeld in Kerkklanken.

Vacatures

Met deze nieuwe mensen zijn nog niet alle vacatures vervuld. De vacatures van voorzitter en penningmeester bij het college van kerkrentmeesters staan nog steeds open. Daarnaast zijn er recent twee vacatures bij gekomen voor medewerker kerkelijk bureau. Nadere informatie over deze vacatures kunt u vinden op de website van de kerk.

Vrijwilliger van het jaar

Wie het cabaret van 10 en 11 januari gemist heeft, weet misschien nog niet dat Joke Klein Woolthuis de nieuwe vrijwilliger van het jaar is geworden. Joke heeft die eretitel verdiend met haar onverdroten inzet als coördinator van verschillende jeugdactiviteiten. De kerkenraad is er trots op dat er in deze tijd van vergrijzing ook jongeren zijn die het kerkenwerk zo voortvarend ter hand nemen. Proficiat Joke. De bijbehorende wisselbeker is door Everard Post aan Joke overgedragen.

Een nieuwtje uit een buurgemeente:

Bathmen/Okkenbroek heeft sinds 12 januari twee nieuwe predikanten: Hanneke Diermanse en Gert Wijnstok. Zij vormen een echtpaar en zullen beiden voor de gehele gemeente werken.