Ouderenpastoraat

Beste gemeenteleden,

Het ouderenpastoraat is een belangrijk onderdeel van ons gemeentezijn. We hebben een behoorlijke groep ouderen in onze gemeente. Omzien naar elkaar en in dit geval omzien naar de ouderen, betekent oog en oor hebben voor de mooie dingen die het bereiken van een hoge leeftijd kan brengen, maar ook oog hebben voor verlieservaringen, voor een kleiner wordende wereld en voor de specifieke levens- en geloofsvragen. De afgelopen jaren hebben we gebruik kunnen maken van kerkelijk werker Marga Snoeij, die zich met name richtte op het ouderenpastoraat. De kerkelijk werker is in juli 2016 aangesteld voor de periode van twee jaar. Ds. Martine Nijveld was vertrokken en er werd al voorzien dat de VVB de komende jaren zodanig terug zou lopen dat het beroepen van een predikant in haar plaats niet haalbaar zou zijn. Een kerkelijk werker voor een periode van twee jaar zou, ook gezien de meerjarenbegroting, wel haalbaar zijn, vooral ook omdat het gaat om een tijdelijk contract. Dat contract loopt 1 juli 2018 af. De kerkenraad heeft moeten concluderen dat omzetting van het huidige, tijdelijke contract in een vast contract voor onbepaalde tijd binnen het normale budget van onze kerk niet haalbaar is.

Betekent dit nu het definitieve einde van het ouderenpastoraat? Zeker niet. We blijven omzien naar elkaar. Als de functie van kerkelijk werker weg zou vallen, wordt in eerste instantie gekeken naar de taakverdeling van onze beide predikanten Trijnie Plattje en Henk Schuurman. Daarnaast zal worden gekeken hoe de inzet van gemeenteleden binnen het ouderenpastoraat vergroot kan worden, bv. door mensen van het pastorale team gericht in te zetten.

Betekent dit nu het definitieve einde van de functie kerkelijk werker? Nee! De kerkenraad is van mening dat we ons er niet zomaar bij neer willen leggen. Daarvoor vinden wij het ouderpastoraat te belangrijk. De kerkenraad is zich er echter ook van bewust dat binnen de huidige begroting te weinig ruimte is om een kerkelijk werker te kunnen betalen. Willen we als gemeente een kerkelijk werker voor het ouderenpastoraat in vast contract behouden, dan vergt dat een extra uitgave van ongeveer € 36.000 per jaar. De kerkelijk werker is namelijk niet meer in de begroting opgenomen. Deze extra uitgave geldt dan in ieder geval voor de komende vier jaar (over iets minder dan vier jaar gaat ds. Trijnie Plattje met emeritaat en wordt de financiële situatie weer anders). In totaal gaat het dus om een bedrag van € 144.000.

Nu lijkt het een schier onmogelijke opgave om dit (naast de normale VVB) voor elkaar te krijgen, maar……… geloven we nog in wonderen? …..zijn er andere ideeën in de gemeente?….. zijn er gemeenteleden die met elkaar hier hun schouders onder willen zetten?…….zijn er andere manieren om ouderenpastoraat vorm te geven? Over dit soort vragen hoort de kerkenraad graag de ideeën vanuit de gemeente. We hopen dat u naar aanleiding van dit stuk met elkaar in gesprek gaat en uw ideeën aan ons kenbaar maakt. Dat kan door uw inbreng vóór 24 februari te sturen naar scriba@pgcs.nl .

(Tip: als u wilt bijdragen dan is een overeenkomst periodieke gift in de meeste gevallen fiscaal gezien de meest gunstige optie!) Daarnaast organiseren we op zondag 18 februari een extra gemeentevergadering, direct na de dienst, om met elkaar na te denken over dit onderwerp. U bent van harte uitgenodigd!

Namens de kerkenraad, Jan Hulzebosch, voorzitter