Pastoraat

Nadat we in de periode voor de zomer alle uitkomsten van de enquête hebben verwerkt zijn we aan de slag gegaan om op wijkniveau de uitkomsten te bespreken. We hebben hieraan invulling gegeven door per wijk als predikant, coördinator en ouderling de uitkomsten door te nemen en te vertalen naar de gewenste bezetting aan contactpersonen, Pastoraal Teamer, ouderling en predikant. Ook hebben we d.m.v. van een beknopte vragenlijst de leden van het Pastoraal Team en de leden van de Pastorale Raad gevraagd aan te geven hoeveel tijd zij het komend seizoen beschikbaar hebben voor de diverse pastorale taken en nog belangrijker welke van de taken hun voorkeur genieten zodat we met een ieders voorkeur zo goed mogelijk rekening kunnen houden.

Nadat we allemaal ook hebben genoten van een goede vakantieperiode zijn we vervolgens als leden van het predikantenteam, het Pastoraal Team en de Pastorale Raad opnieuw bij elkaar gekomen om met elkaar te brainstormen over de vraag:

“Hoe brengen wij vraag en aanbod met elkaar in evenwicht?”

Deze sessie leidde uiteindelijk tot de uitkomst dat we hebben besloten de Pastorale Raad en het Pastoraal Team samen te voegen tot een nieuw team dat vanaf dit seizoen gaat opereren onder de naam “Team Pastoraat”. Binnen dit team kunnen de leden aangeven of hun hart meer ligt bij het bezoekwerk of dat zij naast het bezoekwerk ook willen deelnemen aan de bestuurlijke taken. Zo verwachten wij optimaal invulling te kunnen geven aan de veelheid aan taken dat op ons pad komt.

In het Regioteam-overleg (het reguliere overleg met de coördinatoren) in september hebben wij deze uitkomsten met de aanwezige wijkcoördinatoren besproken. Gezamenlijk hebben we geconcludeerd dat we, met verschillende aanpassingen, nu in de meeste wijken de bezetting op sterkte hebben. In een tweetal wijken vindt nog nadere afstemming plaats waarbij we goede hoop hebben ook daar de bemensing op peil te krijgen. Naast de contacten op individueel niveau worden er ook initiatieven ontwikkeld om met bepaalde groepen bij elkaar te komen en op die wijze invulling te geven aan het omzien naar elkaar. Te gelegener tijd leest u daarover meer in Kerkklanken, de Zondagsbrief en of de website.

Heeft u vragen, laat het ons weten via teampastoraat@pgcs.nl of via onze contactgegevens op de achterzijde van Kerkklanken.