Toelichting op het collecterooster van de Diaconie

Jaarlijks stelt de Diaconie een collecte rooster op. Dit wordt ook vermeld op speakap. De vermelde collectes hebben te maken met:

a Doelen die jaarlijks een vaste bijdrage ontvangen van de Diaconie, en

b Jaarlijks terugkerende ‘relaties’ als de Mineke foundation, stichting Gered Gereedschap, dovenpastoraat, de veertigdagen collectes van de ZWO, een enkel extra aangedragen doel, enz.

Het verschil tussen a en b is dat wij voor a sparen en dat b direct wordt overgemaakt naar het doel. Echter sparen betekent niet dat wij met het aantal geplande collectes de afgelopen jaren het totale bedrag voor elk doel halen en dat dus zelf moeten aanvullen uit ons vermogen. Wij willen deze doelen (a) voor alsnog niet teleurstellen. Nu wordt er jaarlijks een begroting opgesteld en een jaarrekening gepresenteerd. Openbare stukken die behandeld worden in ons college, de Kerkenraad en de Gemeente vergadering, maar ook ter inzage liggen in de kerk voorafgaande aan de Gemeente vergadering. In de praktijk worden deze stukken kritiekloos geaccepteerd.

De afgelopen jaren is de exploitatie van de Diaconie steeds verder negatief geworden als gevolg van sterk teruglopende inkomsten uit rentes en dividend (slechts één fonds) en incidentele giften. E.e.a. betekent dat er een steeds groter beroep gedaan moet worden op het eigen vermogen. Gelukkig hebben we nog het nodige eigen vermogen , maar het gaat nu te snel. Een en ander heeft ons doen besluiten in het collecterooster voor 2021 meer voor onze vaste doelen te collecteren. We hopen dus dat u niet denkt alweer voor het MGH of voedselbank, enz. maar zich realiseert dat wij dit voor onze exploitatie gewoon nodig hebben. Het alternatief is dat wij de komende jaren op deze doelen moeten bezuinigen. Ons lijstje staat weliswaar in de toelichting van begroting en jaarrekening, maar ten overvloede vermeld ik dat hier ook nog maar eens:

MGH € 5.000,

Stichting Oecumenisch Diaconaal Centrum (Noodfonds) € 500,

Voedselbank € 2.000,

Stichting Present € 500,

INLIA € 500,

Stichting Kerstpakketten € 1.000.

Alles bij elkaar € 9.500.

Wanneer de opbrengst van de collectes voor een vast doel (met name die van €500) over het vaste bedrag heen gaat, wenden wij het meerdere aan voor de andere doelen.

Het College van Diakenen Frits van Door