Uit de Kleine Kerkenraad, april 2018.

De raad vergaderde op 16 april. Wat aan de orde kwam:

  • Het concept beleidsplan zal in de kerkenraadsvergadering van 4 juni worden besproken. Hiervoor worden ook afgevaardigden van diverse raden en commissies uitgenodigd. Het plan omvat speerpunten voor de komende vier jaar; ook wordt nagedacht over verandering van de (vergader)structuur: overzichtelijker en meer contact tussen de diverse raden onderling.
  • De mogelijkheden voor het aanpassen van het liturgisch aandachtspunt zijn besproken met de heer Pim v. Dijk, een specialist op dit gebied. Wij nemen graag zijn suggesties mee, ook t.a.v. de reeds voorgestelde plannen. Op 7 mei zal hij een presentatie geven in de Kerkenraadsvergadering.
  • De nieuwe entree. Op 17 april hebben de commissieleden een gesprek over de planning; aannemers zullen worden gevraagd een aanbieding te maken voor het casco gedeelte.
  • Zomerpakketactie van de Diaconie. Hiervoor worden belangstellenden uitgenodigd.
  • Voor DORCAS wordt op 26 mei kleding ingezameld.
  • De activiteiten rondom Pasen voor de jeugd zijn geëvalueerd. We kunnen terugkijken op een heel geslaagde periode.
  • De zeskamp vindt dit jaar op 30 juni plaats.
  • De enquête van de Pastorale Raad m.b.t. de gewenste bezoeken door het pastorale team e.d. is geëvalueerd. Op de resultaten zal nog worden teruggekomen. Wel is alvast gemeld dat de response heel hoog was.
  • De gemeenteavond op 24 mei. Op het programma staan de jaarrekeningen 2017 van de Diaconie en de CKRM. Aan de orde komt ook de voortgang van het aanpassen van het liturgisch aandachtspunt, de nieuwe entree en andere actuele zaken.
  • Er is een nieuwe privacywetgeving voor kerken in de maak; de Kerkenraad gaat na hoe hiermee om te gaan.