Uit de Kleine Kerkenraad, april 2018

 De raad vergaderde op 16 april. Wat aan de orde kwam: ­

Het concept beleidsplan zal in de kerkenraadsvergadering van 4 juni worden besproken. Hiervoor worden ook afgevaardigden van diverse raden en commissies uitgenodigd. Het plan omvat speerpunten voor de komende vier jaar; ook wordt nagedacht over verandering van de (vergader)structuur: overzichtelijker en meer contact tussen de diverse raden onderling. ­ De mogelijkheden voor het aanpassen van het liturgisch aandachtspunt zijn besproken met de heer Pim v. Dijk, een specialist op dit gebied. Wij nemen graag zijn suggesties mee, ook t.a.v. de reeds voorgestelde plannen. Op 7 mei zal hij een presentatie geven in de Kerkenraadsvergadering. ­

De nieuwe entree. Op 17 april hebben de commissieleden een gesprek over de planning; aannemers zullen worden gevraagd een aanbieding te maken voor het casco gedeelte. ­

Zomerpakketactie van de Diaconie. Hiervoor worden belangstellenden uitgenodigd. ­

Voor DORCAS wordt op 26 mei kleding ingezameld. ­ De activiteiten rondom Pasen voor de jeugd zijn geëvalueerd.

We kunnen terugkijken op een heel geslaagde periode. ­ De zeskamp vindt dit jaar op 30 juni plaats. ­ De enquête van de Pastorale Raad m.b.t. de gewenste bezoeken door het pastorale team e.d. is geëvalueerd. Op de resultaten zal nog worden teruggekomen. Wel is alvast gemeld dat de response heel hoog was. ­

De gemeenteavond op 24 mei. Op het programma staan de jaarrekeningen 2017 van de Diaconie en de CKRM.Aan de orde komt ook de voortgang van het aanpassen van het liturgisch aandachtspunt, de nieuwe entree en andere actuele zaken. ­ Er is een nieuwe privacywetgeving voor kerken in de maak; de Kerkenraad gaat na hoe hiermee om te gaan.

Besluiten uit de Kerkenraad

In de kerkenraad van 7 mei j.l. zijn onder meer de onderstaande punten besproken: Pim van Dijk Designs heeft een presentatie gehouden over de inrichting van het liturgisch aandachtspunt. Pim van Dijk is hiervoor gevraagd naar aanleiding van de gemeentevergadering en op verzoek van de kerkenraad. Pim van Dijk is gespecialiseerd in het inrichten van kerken. De kerkenraad heeft na enige discussie besloten dat de locatie van het liturgisch aandachtspunt blijft op de huidige locatie, mogelijk iets naar links of naar rechts. De werkgroep is gevraagd het verder uit te werken en met een voorstel te komen. Nieuwe voorstellen zullen te zijner tijd aan u worden voorgelegd. Er zijn concrete plannen om op het braakliggend terrein naast en achter de parkeerplaats te gaan bouwen. Enkele jaren geleden stonden we op het punt dit terrein te verkopen aan een apotheker wat uiteindelijk niet doorging. Een begrafenisondernemer heeft nu gevraagd naar de mogelijkheden om bij onze kerk één of twee afscheidskamers te exploiteren. In eerste instantie in één van de zalen van de kerk, maar dat vond de kerkenraad uiteindelijk geen goed plan. Het idee van afscheidskamers in de directe omgeving van onze kerk  heeft de instemming van de kerkenraad. Volgens de burgerlijke gemeente Deventer mag op het terrein worden gebouwd. De kerkrentmeesters zijn in overleg met de begrafenisondernemer om mogelijke opties te bespreken. De financiering van een eventuele bouw wordt in 10 jaar afgelost en betaald door de ondernemer