Van de Kerkenraad

Intrede ambtsdragers en taakdragers tijdens startzondag

Tijdens de dienst op de startzondag op 6 september, de start van het nieuwe kerkelijke seizoen, zullen ook een aantal nieuwe ambtsdragers hun intrede doen en leggen een aantal nieuwe taakdragers de belofte van geheimhouding af; Aagje Papineau Salm zal haar ambtsperiode als voorzitter van de Diaconie verlengen met 4 jaar.

Wie zijn de nieuwe ambtsdragers:

  • Mieke van der Kuip als ouderling scriba. Zij volgt per 1 januari 2016 de eerste scriba op;
  • Carin Tolboom als regio-ouderling bij de pastorale raad;
  • Piet Diekerhof als regio-ouderling binnen de pastorale raad;
  • Marc Mengerink als ouderling kerkrentmeester binnen het College van Kerkrentmeesters;
  • Bart Lubberdink als ouderling kerkrentmeester binnen het College van Kerkrentmeesters.

Wie zijn de nieuwe taakdragers:

  • Natascha Steenhuis als taakdrager binnen het College van Kerkrentmeesters;
  • Gert Koorneef als taakdrager binnen de Jeugdraad;
  • Theo van der Veen als taakdrager jeugddiaconaat binnen de Jeugdraad.

Lieme Glazema, 1e scriba

Verslag gemeenteavond van 22 juni 2015

Onderwerp: Toekomst PGCS
Aanleiding: Nu Martine Nijveld is vertrokken, moet worden nagedacht hoe de vacature in te vullen. Belangrijk daarbij is om een visie te hebben op hoe de PGCS kerk wil zijn de komende jaren.
Op de vorige gemeenteavond is dit al voorzichtig verkend. Daarna is er een werkgroep aan de gang gegaan bestaande uit leden van de Kleine Kerken Raad (KKR), die, onder andere op basis van de uitkomsten van de gemeenteavond, een zestal scenario’s hebben opgesteld. Deze scenario’s liggen nu voor op deze gemeenteavond ter bespreking. Ook de kerkenraad heeft de scenario’s verkend en de predikanten hebben er hun mening over gegeven in een aparte notitie.

Verslag van de avond
Ruim vijftig gemeenteleden gingen na een inspirerende opening door Walter Meijles en een inleiding door de voorzitter van de kerkenraad, Jan Vroonland, en de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, Everard Post, enthousiast in zeven groepjes met elkaar in gesprek.
Zoals was te verwachten waren er in de werkgroepen verschillende uitkomsten. Toch was er wel een algemene lijn te ontdekken. De meeste groepen wilden graag dat er geïnvesteerd gaat worden in extra menskracht. Een aantal groepen zien het als mogelijkheid om ds. Walter Meijles full time aan te stellen (nu heeft deze nog een aanstelling van 0,8) met een aanvulling van een kerkelijk werker tot zover de financiën dat toelaten, anderen willen alles inzetten op extra handen in de vorm van een kerkelijk werker. Een dergelijk persoon moet wel van alle markten thuis zijn, want er is behoefte aan kerkopbouw, jongerenwerk en ouderenzorg.
Geen van de groepen is voorstander van het aangaan van een hypotheek om de kerk “op te pimpen” . Men ziet liever niet dat er in die zin extra verplichtingen gaan ontstaan.
Alle gemaakte opmerkingen gaat de werkgroep nu samen met de andere opmerkingen gemaakt door Kerkenraad en predikanten verder uitwerken. Om de uiteindelijk te geven adviezen een breed draagvlak te geven wordt de commissie uitgebreid met “gewone” gemeenteleden. Op de gemeenteavond meldden zich hiervoor al aan: Jan Hendrik Timmer, Sietske Drent, Bastiaan v.d. Berg en Jaap Terpstra. Via de zondagsbrief en speakap zal nog gevraagd worden of er nog meer mensen tot de werkgroep willen toe treden.

De werkgroep hoopt in september aan de KKR een tussenrapportage te kunnen geven en een eindrapportage in oktober voor te leggen aan KKR en Kerkenraad. Na eventuele aanpassingen en bijstellingen zal de Kerkenraad een voorgenomen besluit nemen in november en dat voorleggen aan de gemeente op weer een gemeenteavond.
Om tijd te winnen kan er ook een predikant uit een mobiliteitspoule worden aangetrokken voor twee jaar waardoor een besluit kan worden uitgesteld. De inzet zal dan echter niet veel meer dan 0,3 kunnen zijn, want voor een dergelijke functionaris moet een predikantssalaris betaald worden.
Na het vertellen van een Joodse wijsheid wenst de voorzitter een ieder wel thuis onder dankzegging van een ieders inbreng.

Hans Meuzelaar, 2e scriba