Van de Kerkrentmeesters

Herstelwerkzaamheden

In de afgelopen weken zijn er nog wat puntjes op de i gezet. Zo zijn de ringleiding, internetbekabeling en kerktelefoon weer aangesloten. Hiermee kunnen we de rompslomp als gevolg van de brand afsluiten. In praktische zin zijn we er niet op achteruit gegaan: de gehele verwarmings- en elektrische installatie is vernieuwd en vergoed door de verzekering. De komende zondagen houden we na de kerkdienst open huis en kunt u de CV-ruimte van binnen bewonderen. Met het afhandelen van diverse klussen heeft ’n aantal gemeenteleden flink wat werk verzet. Dank daarvoor!

PGCS financieel gezond

De KR heeft een commissie ingesteld, bestaande uit Ietje de Jong, Hendri Timmerman, Hans Meuzelaar en Everard Post, en heeft als opdracht gekregen om een vervolg te geven aan het traject PGCS financieel gezond. Een vervolgplan is inmiddels opgesteld en wordt 20 oktober voorgelegd aan de KR. Na besluitvorming in de KR wordt u over nader geïnformeerd over de inhoud en het vervolgtraject.

Actie Kerkbalans 2014

Kerkbalans

Voor dit jaar was de VVB begroot op € 232.500,- Dit bedrag wordt nagenoeg geheel gerealiseerd. Helaas gaan we ook dit jaar, zoals verwacht, met verlies afsluiten. De uitdaging is om voor 2015, maar uiterlijk voor 2016, een sluitende begroting te hebben. Dat lukt alleen als we bereid zijn met z’n allen er aan bij te dragen.

Actie Kerkbalans 2015

Kerkbalns 2015-b

Ook voor 2015 start de actie Kerkbalans met de verspreiding van de Kerkklanken in december. Vanaf 12 december krijgt u dus naast de Kerkklanken ook de enveloppe Actie Kerkbalans 2015. We hopen dat uw toezegging tenminste gelijk is aan het afgelopen jaar, maar ietsje meer is zeer welkom.

Schenking met onderhandse akte

Sinds 1 januari dit jaar is het periodiek schenken, met fiscaal voordeel, nog gemakkelijker geworden. Tussenkomst van een notaris is niet meer nodig. Dat betekent dat u rechtstreeks met ons (kerkrentmeesters) een overeenkomst kunt afsluiten om voor een periode van tenminste 5 jaar een jaarlijkse schenking te doen, als bijdrage aan de VVB. Als u een overeenkomst afsluit, dan kunt u het bedrag volledig aftrekken van de belasting. Uiteraard is de hoogte van de belastingaanslag afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Ook voor een gedane toezegging voor 2014 is het mogelijk deze alsnog in een overeenkomst te verwerken, waarbij u met de belastingaangifte over 2014 uw voordeel kunt doen! Verschillende gemeenteleden gingen u al voor. Als u belangstelling hebt kunt u dat kenbaar maken en dragen wij zorg voor de overeenkomst.

SEPA en IBAN, ook in 2015

SEPA staat voor Single Euro Payment Area en IBAN staat voor International Bank Account Number. Ze hebben beiden te maken met het gelijk trekken van het betalingsverkeer in Europa. Vanaf 1 augustus dit jaar zijn deze veranderingen definitief ingegaan.

Wat betekent dat voor u en voor ons als gemeente?

 • Uw bankrekeningnummer bestaat uit 19 tekens en dit langere nummer gebruikt u bij elke overschrijving.
 • Voor de incasso’s van bijvoorbeeld Kerkklanken en VVB moet een schriftelijke machtiging worden afgegeven. Bestaande machtigingen mogen worden verlengd.
  Deze machtigingen geeft u bij het invullen van de actie kerkbalans en bij het aanvragen van de Kerkklanken. Lopende machtigingen van het kerkblad worden door ons overgezet naar 2015. Uw machtiging voor automatische incasso wordt voorzien van een machtigings-ID.
 • De kerk dient u te informeren over de datum van elke incasso, het bedrag en het zogenaamde Incassanten-ID. Dit laatste is een uniek machtigingsnummer dat de kerk van de bank heeft gekregen om te kunnen incasseren.

Om niet alle gemeenteleden elke maand opnieuw hierover te informeren, kiezen wij ervoor u middels Kerkklanken en website www.pgcs.nl te informeren. Voor 2015 zetten we de huidige lijn voort:

 • Maandelijks wordt de VVB geïnd op of omstreeks de 28e, van de maand welke u hebt opgegeven; afhankelijk van de bank kan dit een of enkele dagen verschillen.
 • Bijdrage van de Kerkklanken wordt geïncasseerd in de maand mei, omstreeks de 28e; afhankelijk van de bank kan dit een of enkele dagen verschillen.
 • Het bedrag van de VVB-incasso is afhankelijk van wat u hebt toegezegd.
 • Het bedrag van de Kerkklanken-incasso is € 12,50.
 • Het Incassanten-ID van de kerk is: NL75ZZZ302584829035.
 • Alle genoemde gegevens vindt u terug op uw afschrift/afschrijving van uw bankrekeningnummer.

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Als kerkelijke gemeente moeten ook wij uiterlijk per 1 januari 2016 aan de nieuwe ANBI-regeling voldoen. In kerkelijk verband is echter afgesproken om al per 1 januari 2015 klaar te zijn.

Onze gemeente en diaconie worden dus straks verplicht om online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag. Wij gaan deze gegevens uiterlijk vanaf 1 januari 2015 op de website publiceren.

Vele handen maken licht werk en verminderen de uitgaven!

klusser-voor-klussen-in-en-rond-het-huisHet geldt nog steeds en zal nog lang zo blijven gelden: door uw toedoen kunnen we de uitgaven voor klein onderhoud, schoonmaak en dergelijke fors terugdringen. Momenteel is een vast aantal gemeenteleden 2-wekelijks bezig met schoonmaakwerkzaamheden. Een andere groep gemeenteleden gaat na de zomer weer regelmatig klussen.

Wilt u ook bijdragen aan het verlagen van de uitgaven? Geef u dan op als vrijwilliger voor onderhoud en schoonmaak. Voor onderhoud kunt u zich opgeven bij Geuko van der Veen, voor schoonmaken bij Harm Klein of Geert van Niejenhuis.

Everard Post, voorzitter College van Kerkrentmeesters krm.voorzitter @ pgcs.nl; (65 17 81).