Verslag gemeenteavond 19 november

Ds. Walter Meijles opent de vergadering met een tekst van een vertwijfelde moslim die moeite heeft zich te verantwoorden voor daden van geloofsgenoten.

Beamerproject.

Presentatie: Everard Post

Dankzij een schenking kan de hardwear, een combinatie van beeld- en geluidsapparatuur, nog dit jaar worden aangeschaft. De ideeën die hier in 2012 zijn ontwikkeld worden begin 2016 in een protocol uitgewerkt. In de kerkzaal komen bezijden het liturgisch centrum twee beeldschermen; terzijde van het koor zullen 2 schermen worden geplaatst waarop vanuit twee vaste beamers kan worden geprojecteerd. In zaal 2 zullen vaste beamers worden geplaatst. De geluidsweergave zal nadrukkelijk in het project worden meegenomen. D.m.v. flexibele camera’s zullen de diensten ook buiten de kerkzaal te volgen zijn. De apparatuur om het geheel te bedienen zal links van het orgel worden geplaatst. Er zal een team worden gevormd dat de apparatuur tijdens de diensten gaat bedienen. Bereidwilligen worden opgeroepen zich hiervoor aan te melden bij Everard Post.

Begroting CKRM 2016

Presentatie: Everard Post

De baten:

Hoewel de vrijwillige bijdragen terug lopen kan worden gesteld dat t.a.v. de landelijke PKN-norm de gemiddelde bijdrage per lid van onze gemeente nog vrij hoog is. Van de toegezegde € 232.500,- is € 228.000 daadwerkelijk binnen gekomen.

De inkomsten uit zaalhuur worden gehaald. Een nieuwe huurder is het Stormink dat lesruimte nodig heeft voor jonge vluchtelingen die zich als leerling hebben aangemeld. Bij de baten uit speciale diensten moet worden gedacht aan inkomsten uit trouw en rouw.

De lasten:

Door opschoning en herziening van een reeks van lasten, o.a. verzekeringen, administratie en bureaukosten konden de kosten worden terug gebracht. Op het gebied van pastoraat zijn door verandering van het beleid t.a.v. pensioenpremies en het het vertrek van ds. Nijveld de lasten verminderd.

Het onderhoud van de gebouwen is beheersbaar: Het inspectierapport ‘groot onderhoud’ vermeldde geen grote gebreken. Er zal nog een asbestcontrôle plaats vinden die onkosten met zich meebrengt en verder zal onderhoud aan de serre van de oude pastorie en vervanging van onderdelen bij de hoofdingang  kosten vergen.

Begroting Diaconie 2016

Presentatie: Marja Tichelaar

In grote lijnen komt de begroting 2016 overeen met de begroting van 2015. De opbrengst uit collecten is iets verminderd; De opbrengst uit Rabo-certificaten is gedaald omdat een deel daarvan is verkocht.

De vraag of er een trend zit in het feit dat de begrotingen de laatste jaren met een negatief resultaat eindigen wordt bevestigd. Investeringen in een aantal plaatselijke projecten en afschrijvingen van een aantal oninbare leningen zijn hier debet aan. Ieder jaar wordt bekeken in hoeverre de Diaconie de begroting ten laste van het vermogen mag overschrijden. Met een vermogen van € 400.000,- is er nog voldoende ruimte.De begrotingen worden met dank aan de penningmeesters aanvaard.

Scénario’s t.a.v. professionele pastorale bezetting en aanpassing gebouwen

Presentatie: Everard Post

N.a.v. de voorstellen van de werkgroep scénario’s, zoals deze zijn gepresenteerd aan de Kerkenraad, zijn een tweetal voorgenomen besluiten genomen.

T.a.v. de professionele pastorale bezetting:

– ‘Er wordt een kerkelijk werker voor 0,4 fte aangesteld voor een periode van twee jaar. Alvorens een vacature te doen uitgaan zal een functieprofiel worden vastgesteld. Gedurende die twee jaren zal regelmatig worden geëvalueerd en zal de Kerkenraad tijdig een volgende stap aan de gemeente voorleggen.’

Vanaf 19 november zal door een kleine werkgroep( drie kerkenraadsleden en twee gemeenteleden) een profiel worden uitgewerkt waaraan de Kerkelijk werker moet voldoen, waarna het vacature-proces in gang kan worden gezet. Na selectie kan vanaf 1 maart tot aanstelling worden over gegaan;

De predikanten zijn bereid hun uitbreiding van taken met 0,1 fte tot maart te verlengen;

Bij aanstelling van een kerkelijk werker zal door de Kerkenraad een aanvraag voor een preekconsent voor eredienst, trouw en rouw bij de classis moeten worden ingediend.

T.a.v. het inloophuis:

-‘Er wordt een werkgroep samengesteld die binnen een taakstellend budget ideeën gaat uitwerken om in de loop van twee jaar het inloophuis vorm te geven. Na twee jaar zal worden geëvalueerd en bekeken welke vervolgstappen zullen worden ondernomen.’

De werkzaamheden die vanuit de werkgroep worden aangedragen en de kosten daaraan verbonden zullen niet ten laste komen van het onderhoudsbudget.

Beide voorgenomen besluiten kunnen de instemming hebben van de aanwezige gemeenteleden.

De voorzitter sluit de vergadering.

Lieme Glazema, scriba