Verslag gemeenteavond 24 mei 2018

Op de avond waren drieëndertig gemeenteleden aanwezig. Henk Schuurman opent de avond op verzoek van de voorzitter met het lezen van een gebed uit het liedboek: “Zegen mijn kleine koe”. Daarna presenteert de diaconie bij monde van Frits van Doorn de jaarrekening 2017. De resultaten laten een nagenoeg overeenkomstig beeld zien met de begroting. Ook de jaarrekening van de CKRM vertoont weinig afwijkingen van de begroting zoals blijkt na de presentatie van Marc Mengerink.

Er is veel waardering voor beide heren voor de wijze van presenteren en het verantwoorden van het gevoerde beleid. De boeken zijn gecontroleerd en beide penningmeesters wordt decharge verleend. Verder aandacht voor de nieuwe privacy wetgeving en de consequenties hiervan voor de kerk. U hoort er ongetwijfeld binnenkort meer over. Na de pauze doet Jan Hulzebosch verslag van alle zaken die op dit moment op de rol staan om uit te voeren zowel investeringen in mensen als in stenen. Aan de aanwezigen wordt gevraagd om in groepen antwoord te geven op de vraag of het aanpakken van deze zaken past in een toekomstbeeld van de kerk over twintig jaar. Na een levendige discussie, waarbij men overwegend waardering kon opbrengen voor de op stapel staande zaken, sluit de voorzitter de avond door gezamenlijk lied 672 te zingen.