Verslag Gemeenteavond 5 november

Deze avond is een combinatie van een gemeente avond en kerkenraadsvergadering. De voorzitter opent de vergadering door een ieder welkom te heten, speciaal de niet kerkenraadsleden. De voorzitter opent met een overdenking over dankbaarheid. Dit naar aanleiding van de Dankdag die zondag 4 november in de kerk gevierd werd.

Liturgischaandachtspunt

Everard Post, vertelt aan de hand van wat dia’s wat er zoal de laatste tijd allemaal is gedaan rondom het liturgisch aandachtspunt. Op dit moment een voorstel voor een eenvoudig ontwerp. Op de muur ter breedte van de twee ramen komt een witte achterwand. Op het podium, zelfde breedte als de achterwand en tot aan het rode looppad, komen de tafel, lezenaar, doopvont, paaskaars, bloementafeltje. In eerste instantie zal het meubilair van Park Braband hiervoor gebruikt worden. Eerst in de originele kleurstelling. Ook dat is later aan te passen. De totale kosten van het nu voorliggende plan worden geschat op 5000 euro. De KR wordt gevraagd in te stemmen. Na de pauze hierover een besluit nemen. Uit de gemeente de vraag of er wel genoeg ruimte is voor de kinderen en of wellicht mogelijk is wat kleurige kussen o.i.d. aan te schaffen waar de kinderen op kunnen zitten als ze naar voren komen. De laatste suggestie zal worden meegenomen. De kosten drukken niet op de begroting, maar uit de reserves van de facelift.

BegrotingKerkrentmeesters

Marc Mengerink geeft een toelichting op de begroting 2019. De baten lopen iets terug, maar de kosten gaan met het zelfde bedrag omlaag. De Vrijwillige Bijdragen zijn gelijk gehouden. Dat lijkt een realistische benadering. In de begroting staat een aparte post voor wijkwerk in Schalkhaar. Dat is niet terecht. Schalkhaar is een wijk als elke andere wijk dus de kosten moeten ondergebracht worden bij de kosten voor de andere wijkteams. Op vraag uit de gemeente of de kosten voor de kerkdiensten gesplitst kunnen worden, wordt aangegeven dat dit in de uitgebreide begroting al het geval is. Verder de vraag of de toevoeging onderhoud niet te laag is. Geconstateerd is dat de dakkapellen in slechte staat zijn en ook dat de kozijnen met dubbelglas uitgerust zouden moeten worden, omdat er nu erg veel warmte verloren gaat. De kerkrentmeesters zeggen toe hierna te zullen kijken. Maar voor alsnog is er geen reden om de toevoeging te verhogen. Onder de streep geeft de begroting nu een plusje aan van € 2650. Er wordt nog opgemerkt dat de kosten voor de entree uit een bestemmingsreserve komt en dus ook geen invloed.

BegrotingDiaconie

Frits van Doorn verzorgt de presentatie van de begroting 2019. Ook hier weinig spanning.  In het vervolg worden de collectes gehouden voor projecten van de ZWO ook gezien als doorzendcollecte. Dat is voordeliger voor het quotum en hoeft er minder landelijk te worden afgedragen. De lasten zijn nog wat naar beneden bijgesteld. Dat kan doordat er verzekeringen zijn afgevallen o.a. voor de vrijwilligers. Vrijwilligers zijn namelijk via de gemeente verzekerd. Er ontstaat wel discussie hoe het zit met inzittenden die door vrijwilligers worden vervoerd. Staande de vergadering kan hier geen antwoord op worden gegeven. Dit zal door de kerkenraad nader uitgezocht worden. Ook dit jaar zal er weer een tekort zijn en zal de reserve voor €10.000 worden aangesproken. N.a.v. vagen over de posten wordt nog opgemerkt dat er regelmatig contact is met de jeugdraad over de uitgaven voor de jeugd t.l.v. de diaconie. Ook volgt er nog een discussie over de lening van de diaconie aan de kerkrentmeesters om het afscheidsgebouw te financieren.Aangegeven wordt dat de CCBB de lening heeft goedgekeurd. Verder ligt er een besluit van de kerkenraad om de zaak op te pakken. Ook voor de begroting van de diaconie geldt dat deze in de kerkenraad zal worden voorgelegd ter goedkeuring. Dus na de pauze.

Na de pauze wordt dekerkenraadsvergadering vervolgd. • De begrotingen worden goedgekeurd mits het punt van de kosten voor het wijkteam Schalkhaar onder die van de andere wijkteams worden gezet. • Het punt over het liturgisch aandachtspunt is niet meer aan de orde gekomen. Via Speakap is gevraagd naar bezwaren. Deze zijn niet binnengekomen. Dus is het voorstel aangenomen en gaat de werkgroep aan de slag om uitvoering aan het voorstel te geven.

Wat verder ter tafel kwam:

• Onderbezetting kindernevendienst

• De Bezinningsdag voor de ambts­ en taakdragers is als positief ervaren.

• Diverse kerkenraadsleden hebben zich aangemeld voor de 7 speerpunten van het beleidsplan waar zij affiniteit mee hebben. Op 4 maart a.s. wordt hier een vervolg aan gegeven.

•De  kerkrentmeesters gaan verder informeren wat de mogelijkheden zijn voor digitaal collecteren. • Wie wil als afgevaardigde naar de classis? Nog geen aanmelding.

• Mededeling dat er op 4 februari een bijeenkomst is voor kerkenraadsleden, team pastoraat en de mensen die de jeugd begeleiden met als onderwerp “Veilige kerk”.

Op 25 november wordt het nieuwe ritueel voor gedenken ingevoerd.