Verslag Gemeenteavond (donderdag 9 april)

Opening

Ds. Martine Nijveld opent de vergadering met een aantal losse draadjes rondom het thema ‘huis’:

• De Commissie Vorming en Toerusting heeft voor zondag 19 april de activiteit ‘happen en stappen’ georganiseerd. Na de dienst gaan gemeenteleden in groepjes stappend of liever trappend op bezoek bij gemeenteleden die hun huis beschikbaar hebben gesteld voor een hapje of wat geestelijk voedsel;

• Onze extra huisgenote, stagiaire Ans v.d. Berg, doet een onderzoek bij gemeenteleden naar het gebruik en de beoordeling van de bijbel in de gewone taal.

Daarna wordt een gedeelte uit de Bergrede voorgelezen (Math. 7 vanaf vers 26), het verhaal van de verstandige man die zijn huis op een rots bouwt en de onnadenkende man die zijn huis op het zand bouwt. Hiermee vergelijkt Jezus de mensen die zijn woord horen en er naar handelen en de mensen die het wel horen maar er niet naar handelen.

Jaarrekening 2014 Diaconie

Namens de Diaconie presenteert Jan Vroonland de jaarrekening 2014. Hij vervangt de penningmeester, Marja Tichelaar, die kort geleden is bevallen van zoon Joep. Een kaart is aanwezig waarop de gemeenteleden hun gelukwensen aan de ouders en de zusjes van Joep kunnen overbrengen.

De jaarrekening 2014 is afgesloten met een negatief saldo van € 4012 . Meerjarige verplichtingen, bijv. bijdragen aan de Voedselbank, het Meester Geertshuis en een buitenlands project zijn hier o.a. debet aan. Hiermee wordt ingeteerd op het vermogen van de Diaconie dat € 249.184,- bedraagt.

Met de verkoop van Rabo-certificaten kon door een alleszins meevallende rente van 6,5% een mooi bedrag worden geïnd. De bedoeling is dat dit bedrag duurzaam zal worden belegd, bijv. bij de Triodosbank.

Desgevraagd:

• Is het een goed teken dat er de laatste jaren steeds wordt ingeteerd op het vermogen. Het kan zijn dat het beleid hieromtrent is ingecalculeerd, maar waar eindigt it? Het beleid betreffende interen op het vermogen wordt de komende jaren telkens in de Diaconie besproken en zo nodig bijgesteld.

Jaarrekening 2014 Diaconie College van Kerkrentmeesters

Penningmeester Henk Flim presenteert de jaarrekening. Door verstrekkende bezuinigingen/ besparingen en een bemoedigende opbrengst van de VVB is het tekort op de rekening voor het eerst sinds jaren kleiner geworden. Door opschoning van het ledenbestand heeft CKRM een nagenoeg zuiver beeld van de mensen die aangeschreven kunnen worden voor een vrijwillige bijdrage en bij niet reageren in eerste instantie met een tweede brief worden benaderd. Van de 180 brieven die zijn verstuurd is op 80 reactie ontvangen. Ook in 2015 zal op dezelfde manier worden gewerkt. Vanuit de gemeente komt de vraag of de personen die in tweede instantie ook niet hebben gereageerd nog persoonlijk worden benaderd. Hier was sprake van en al enige gemeenteleden hadden aangegeven hierbij wel te willen helpen. Het moet toch te doen zijn? Vanwaar die terughoudendheid van de Kerkenraad? Voor 2015 wordt een lijst van  gemeenteleden die nog niet hebben gereageerd in de Kleine Kerkenraad gepresenteerd en zal worden besproken hoe we hier mee zullen omgaan. Het is nog steeds een redelijk aantal en persoonlijke benadering vergt pastoraal inzicht.

Wat betreft het verwachte tekort op de begroting voor 2015 t.b.v. € 4.500 kan gezien de toezeggingen voor de VVB 2015 en de nog te verwachten toezeggingen de mogelijkheid bestaan dat de jaarrekening 2015 in balans zal zijn. Dat zal zeer positief zijn want als we als gemeente meegaan in de ontwikkelingen voor de komende jaren, zoals geschetst door de PKN, hebben we grote problemen.

Desgevraagd:

• De inkomsten voor ‘Kerkklanken’ zijn nu kostendekkend

• De pastorale werkers kunnen goed met de bezuinigingen omgaan. Wel moet worden overwogen in hoeverre er ruimte blijft voor attenties in de wijken. CKRM zal dit in overweging nemen.

• De besparingen op energie komen vooral op het conto van een matige winter. Het vermoeden dat CKRM de besparingen zover doordreef dat tijdens sommige diensten de verwarming dermate laag was dat de jas aan moest, kon naar het rijk der fabelen worden verwezen. Een hartverwarmend antwoord.

Status vertrek ds. Martine Nijveld

Ds. Martine Nijveld heeft het beroep aanvaard naar Den Haag. Op vrijdag 29 mei zullen we informeel afscheid van haar nemen en op zondag 31 mei nemen we tijdens de dienst officieel afscheid van Martine. Op zondag 21 juni zal Martine worden bevestigd in de Bergkerk in Den Haag als predikant van wijk West.

Een commissie van uitgeleide o.l.v. Harry Nijmeijer bereidt de activiteiten rond het afscheid voor. Een commissie bestaande uit een aantal kerkenraadleden en een predikant o.l.v. Everard Post zal een aantal scenario’s schetsen over hoe het nu verder moeten: Kunnen we ons een nieuwe predikant permitteren? Dit is mede afhankelijk van het Regionaal Bureau Beheerszaken. Die moet een solvabiliteitsverklaring afgeven. Voor ieder scenario, met of zonder nieuwe predikant, zal een financieel plaatje moeten worden gemaakt

Desgevraagd:

• Zou het niet goed zijn ook een gewoon gemeentelid bij de commissie te voegen? Deze optie wordt overwogen. In eerste instantie komt de Kerkenraad aan bod; Verbreding van de commissie komt op een later tijdstip.

• Is het geen optie om samen te gaan met de  Protestantse Gemeente Deventer? Deze optie wordt meegenomen in de scenario’s van de commissie.

Kerk anno 2020

De aanwezigen wordt gevraagd zich in groepjes gedurende 20 minuten te beraden over de vraag hoe onze gemeente er over vijf jaar uitziet. De brainstormsessie bracht de volgende ideeën op. Tijd om hier dieper op in te gaan was te kort, maar hier wordt later zeker op terug gekomen:

• Het gebouw is belangrijk als basisplek voor ontmoeting en viering; inloophuis met meerdere functies;

• Andere samenkomsten dan alleen de zondagse eredienst, met samenhang van activiteiten, geënt op de Bijbel;

• Inloophuis met meerdere functies;

• Een deel van de huidige groep leeft menselijkerwijs niet meer;

• De kunst om jongvolwassenen vast te houden;

• Bijbels georiënteerde keukentafelbijeenkomsten;

• Het is goed zoals het is;

• Openstaan voor elkaar; Elkaar goed leren kennen, niet  alleen van gezicht, maar ook van naam;

• Welke stromingen zitten in de gemeente? Deze verkennen;

• Niet doemdenken; Elkaar aanspreken op het positieve;

• Een evenementenkerk met een modulair systeem( om de bv. 6 weken een ander thema);

• Het aanbod in activiteiten zal groter worden zodat alle groepen zich(ook qua leeftijd) thuis voelen;

• Kerk als luis in de pels van de samenleving

De voorzitter de vergadering sluit de vergadering af met het gedicht ‘Als een windvlaag’.

Het is een bemoedigende gemeenteavond geweest waarbij zo’n 50 gemeenteleden aanwezig waren.

Lieme Glazema, scriba