Week van gebed voor de eenheid van de christenen

Beste gemeente, gebedsgroep, organisatie of parochie,

Van 21 tot en met 25 januari wordt  in Deventer de plaatselijke editie gehouden van de  jaarlijkse Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. Deze week staat in een gebedstraditie van 150 jaar en wordt landelijk georganiseerd door Missie Nederland in samenwerking met de Raad van Kerken. In Deventer bidden wij al een kleine twintig jaar mee; dit wordt al die jaren gecoördineerd vanuit het interkerkelijke gebedswerk Deventer (“stadsgebed”).

Via deze brief informeren wij jullie over het programma (zie bijlage) en vragen wij hier binnen jullie organisatie zoveel mogelijk bekendheid aan te geven. Bijvoorbeeld door middel van een bericht in kerk- of parochieblad, via websites en mail in combinatie met mondelinge communicatie vanaf de kansel of anderszins.

Landelijk thema ‘Recht voor ogen’

Landelijk thema dit jaar is ‘Recht voor ogen’. De Bijbel bevat honderden teksten over dit thema. God roept ons op om recht te doen aan Hem en aan onze naaste. De Week van Gebed wil de eenheid onder christenen bevorderen. Leidraad daarbij is onder meer de tekst uit 1 Thess 3: 11-15 :  ‘’Maar onze God en Vader Zelf, en onze Heere Jezus Christus, moge onze weg naar u toe leiden. En u moge de Heere doen toenemen en overvloedig maken in de liefde tot elkaar en tot allen, zoals ook wij dat zijn tot u, opdat Hij uw harten zou versterken om onberispelijk te zijn in heiliging voor het aangezicht van onze God en Vader, bij de komst van onze Heere Jezus Christus met al Zijn heiligen. ‘’

Nieuw in 2019

Wij zijn erg blij dat we ook in 2019 verbinding kunnen leggen tussen christenen uit verschillende kerken en gemeenten. Nieuw dit jaar is een verbreding van de deelnemende gastkerken zoals de Koningskerk op woensdagavond en abdij Nieuw Sion op vrijdagavond. Die avond sluiten we de week af in samenwerking met begeleiders en deelnemers van het kongerenklooster.

Daarnaast is er dit jaar extra aandacht voor kinderen en missionaire initiatieven. Voor kinderen en gezinnen is er op woensdagmiddag een kindergebedsmiddag; een moment voor kinderen om voor andere kinderen te bidden in stilte van de crypte in de Lebuinuskerk.
Het interkerkelijk missionair stadsteam neemt ons op donderdagavond vanuit het gebouw van het Leger des Heils mee naar het Meester Geerts Huis en de Ontmoeting.

Verder bevelen we van harte de oecumenische dienst aan in het Titus Brandsmahuis op zondag 20 januari.

Deventer thema ‘Verzoening en respect

Een thema dat we naast het landelijke thema graag op elke avondbijeenkomst zien terugkeren, is verzoening en onderling respect tussen kerken en gemeenten. Elke avond heeft daarnaast zijn eigen accent.
Zo ligt op maandag de nadruk op leidinggevenden in kerken en gemeenten, met onder meer specifieke aandacht voor het Convent van Pastores. Dinsdagavond wordt onder meer gebeden voor verzoening en eenheid in de kerk van Deventer. Woensdagavond staat mede in het teken van bestuur en politiek, donderdagavond staat de uitreikende, missionaire kerk centraal en vrijdagavond willen we specifiek bidden voor het Joodse volk en afsluiten met dankzegging en lofprijzing.

Indeling avonden

Het programma begint elke avond om 19.00 uur  met een inloop, in de meeste gevallen is er met koffie en thee. Om 19.30 uur is er een  korte viering/zangdienst, inclusief een woord uit de bijbel verzorgd door de gastkerk.
Vanaf 20.00 uur is dan de tijd voor gebed; vanaf  20.45 uur gaan we afronden.
Alle avondprogramma’s eindigen om 21.00 uur, met uitzondering van de donderdagavond (rond 22.00 uur). Na afloop is er uiteraard gelegenheid om na te praten. De gebedsmiddag voor kinderen zal op woensdag van 15,00  – 16.00 uur plaatsvinden met een eigen indeling van zang, gesprek en gebed.

Met dit programma hopen we een aantal gebedsactiviteiten neer te zetten die tot meer onderlinge eenheid en begrip zullen leiden. We zijn allemaal verschillend, maar we hebben één God!

Afsluitend willen we jullie vragen vooral te bidden voor het welslagen van deze Week van Gebed en kerk- en gemeenteleden op te roepen om minimaal één bijeenkomst in een andere kerk te bezoeken.
We hebben elkaar als “lidmaten van de Kerk van Jezus Christus” meer dan ooit nodig. Door het onderlinge contact vindt verrijking plaats. Vaak worden deelnemers aan deze interkerkelijke gebedssamenkomsten bemoedigd voor hun eigen gebedsleven.

Hendrikus de Jager en
Leo Polhuys

(Interkerkelijk Gebedswerk Deventer/Stadsgebed)

 

 

Locaties Week van Gebed Deventer
21 tot en met 25 januari 2019

Maandag 21 januari – Leger des Heils, Rijkmanstraat – 19.00 uur
  Nadruk op leidinggevenden in kerken en gemeenten en het Convent voor Pastores

Dinsdag 22 Januari – R.K. Lebuinusparochie, Broederenstraat – 19.00 uur
  Gebed voor eenheid onder christenen,  verzoening en recht.

Woensdag 23 januari – Kindergebed Crypte Lebuinuskerk, Grote Kerkhof – 15.00 uur
  Kinderen bidden voor kinderen

Woensdag 23 januari – Koningskerk, Mariënburghstraat – 19.00 uur
  In het teken van bestuur en politiek

Donderdag 24 januari – Missionair stadsteam, gebouw Leger des Heils – 19.00 uur
  De uitreikende, missionaire kerk staat centraal

Vrijdag 25 januari – Abdij Nieuw Sion, Vulikerweg Diepenveen – 19.00 uur
  Gebed voor het Joodse volk en afsluiting in de vorm van  dankzegging en lofprijzing