wijziging bestuursstructuur

In januari 2016 heeft de PKN de notitie Kerk 2025 uitgegeven. Dit is een herbezinning op het kerk zijn.We moeten terug naar waar het werkelijk om gaat en ons ontdoen van alle ballast die we in de loop der jaren hebben opgebouwd.
Het is een document van 32 pagina’s en het voert dan ook te ver om dat als geheel te behandelen. In dit artikel ga ik in op een deelonderwerp waar we als kerkenraad
de laatste maanden mee bezig zijn geweest, de vereenvoudiging van de bestuursstructuur. Dit is ook een speerpunt uit ons beleidsplan. In eerste instantie is het vooral de vergaderstructuur die we aanpakken.

Daarbij vervalt de kleine kerkenraad. Dat is dus wel een wezenlijke bestuursverandering. Tot nu toe vergaderde maandelijks: het moderamen, de kleine kerkenraad, de pastorale raad, de Diaconie, de  jeugdraad en het college van kerkrentmeesters (CKRM).
Daarnaast vergaderde de kerkenraad eens in de drie maanden. Het moderamen is het dagelijks bestuur van  van de kerkenraad en scriba 1 en 2. In de kleine kerkenraad zitten de leden van het moderamen, een predikant en de voorzitters van Diaconie, Jeugdraad, CKRM en Pastorale raad. In de kerkenraad zitten alle  ambtsdragers die deel uitmaken van één van de hiervoor
genoemde raden.

U begrijpt dat er voor een aantal mensen een behoorlijke vergaderbelasting was, van soms drie keer per maand. Wij willen daar wat aan gaan doen en hebben besloten om het eerste half jaar van 2020 een proef te gaan draaien, waarbij maandelijks het moderamen en de kerkenraad vergaderen. Het moderamen bereidt de kerkenraadsvergadering voor. De kerkenraadsvergadering duurt 1 uur, waarna de aanwezigen naar hun eigen raad gaan en daar verder vergaderen. In deze situatie vergaderen alleen de moderamenleden twee keer per maand, de rest nog maar één keer. Deze nieuwe aanpak zal een zekere gedisciplineerdheid vereisen op de vergaderingen en de besluitvorming zal meer gespreid zijn. In juni 2020
evalueren we de nieuwe werkwijze.

Wat hopen we hiermee te bereiken? We hopen hiermee te gaan werken aan een structuur waarin het onderling contact en de cohesie tussen de ambtsdragers in verschillende taakgroepen worden bevorderd. Het doel is dat we ons als kerkenraad één voelen en samen verantwoordelijk zijn voor de geestelijke leiding van onze gemeente. Niet alleen zakelijk en bestuurlijk vergaderen,
maar ook aandacht voor bezinning en ontmoeting.

Daarnaast zijn we ons ervan bewust dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden voor het bestuurlijke werk. Met een sterk gereduceerde vergaderfrequentie hopen we dat meer mensen bereid zijn een bestuursfunctie op te pakken