Ik wil graag meer weten over …

Uw bent altijd welkom om bij ons een kerkdienst bij te wonen. Onze kerkdiensten beginnen om 10:00 in de Ichtuskerk (Holterweg 106 in Colmschate).

Als u het gebouw binnen gaat naar de kerkzaal staat er een vrijwilliger klaar met een badge ‘informatie’ om u welkom te heten en u wegwijs te maken. Hij of zij staat er voor u, dus stel gerust uw vragen.

We zingen uit het nieuwe liedboek en er liggen exemplaren voor u klaar voor als u het fijn vindt om mee te zingen.

Welkom!

De zondagse eredienst is het kloppend hart. Daar ontmoeten we elkaar en zoeken wij God. In de bijeenkomsten wordt ook de speelsheid en diversiteit van onze gemeente zichtbaar: de cantorij, kinderdiensten, jeugddiensten, speciale diensten voor verstandelijk gehandicapten of slechthorenden, prachtige korte vieringen op weg naar het Paasfeest, een breed Kerstaanbod, etc.

Elke zondag is er kindernevendienst, viermaal per jaar is er het feest van de doop en zesmaal per jaar een open heilig avondmaal, waaraan ook de kinderen deelnemen.

Wij kunnen putten uit de schatkamers van 20 eeuwen christelijke rituelen. Zo zijn we mensen behulpzaam bij het markeren van allerlei bijzondere levensmomenten, zoals: geboorte, doop, relatie en huwelijk en rond het afscheid nemen bij de dood.

Op de volgende locaties worden kerkdiensten gehouden waaraan onze gemeente haar medewerking verleent:
Ichtuskerk, Holterweg 106 in Colmschate;
Elke zondag, 10:00 uur

Huize Salland, Bloemendalsweg 5;
Zondag, 1x per 2 weken, 19:00 uur

P.W. Janssen Verpleeghuis, Hermelijn 2;
Elke zondag, 10:00 uur

Woonzorgcentrum Spikvoorde, M.C. Escherweg 2;
Iedere vierde dinsdag van de maand, 10:15 uurDeze vieringen staan ook open voor oudere gemeenteleden uit de omringende wijken die hier deel aan willen nemen. De vieringen zijn kleinschalig en worden door een grote variatie aan voorgangers bediend.

Voorbeden
Wanneer u mensen of situaties (dichtbij of veraf) in het gebed wilt gedenken kan voorbede gevraagd worden door dit te noteren in het voorbedenschrift dat op de lessenaar ligt bij de ingang van de kerkzaal.

Avondmaal
Ongeveer zes maal per jaar wordt het Heilig Avondmaal gevierd. Het Avondmaal staat eveneens open voor de kinderen. De wijze van de viering geschiedt lopend, op aanwijzing van de dienstdoende ouderling en/of diaken. Voor langdurig zieken en mensen die aan huis gebonden zijn, is er de mogelijkheid om avondmaal aan huis te vieren.

Aangepaste kerkdiensten
Met en voor mensen met een verstandelijke beperking worden er in onze regio met enige regelmaat speciale kerkdiensten gehouden.

Autovervoer
Indien u graag vervoer heeft naar en van de kerk kunt u dit via het contactformulier aangeven. Doe het gerust!

Kerkdiensten via internet
U kunt onze kerkdiensten ook beluisteren via kerkdienstgemist.

De Protestantse Gemeente Colmschate-Schalkhaar is een jonge, levendige geloofsgemeenschap die hoort bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn divers en ruimhartig in onze geloofsbeleving en zijn daar trots op.

Vormen van betrokkenheid
Er zijn verschillende manieren om je betrokkenheid bij de Protestantse Gemeente Colmschate-Schalkhaar vorm te geven. Een van de predikanten kan je daar meer over vertellen. De Protestantse Gemeente Colmschate-Schalkhaar heeft een scala aan activiteiten waaraan je kunt deelnemen, variërend van musicals tot Bouwstenen en van kerkdiensten tot buitenlandse projecten, gereorganiseerd door het CUC. Natuurlijk is er – op verzoek – ook aandacht voor pastorale begeleiding op momenten in je leven wanneer je daar behoefte aan hebt.

De kosten
Wanneer u lid wordt van de Protestantse Gemeente Colmschate-Schalkhaar, dan ontvangt u jaarlijks een verzoek voor een bijdrage aan de kerk.

Aanmelden
Wilt u ook meedoen, meldt u dan aan door een bericht te sturen naar het Kerkelijk Bureau. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Overschrijven naar een andere gemeente of uitschrijven
Wilt u zich als lid laten overschrijven naar een andere gemeente of uitschrijven bij de Protestantse Gemeente Colmschate-Schalkhaar, stuur een bericht naar het Kerkelijk Bureau en liefst ook de reden daarvan. U ontvangt dan een bevestiging van uw overschrijving of uitschrijving.

Onze diensten worden mogelijk gemaakt uitgezonden en zijn daarna nog te downloaden zodat je op een later tijdstip de dient terug kan kijken.

Wil je live meeluisteren? Kijk dan op Kerkdienstgemist.nl .

Ook na het overlijden van uw naaste bent u voor de uitvaartdienst, het gedenken of rouwen welkom in de kerk. Een kerkdienst op een kruispunt in het leven kan van grote waarde zijn.

Bij overlijden of voor rouwdiensten kunnen gemeenteleden een beroep doen op de predikanten. De predikant komt bij u langs en zal samen met u de dienst doorspreken en voorbereiden. De dienst kan plaatsvinden in onze kerk of na overleg elders. Belt u ons algemene nummer (0570-653530), waardoor u onze koster te spreken krijgt. Hij is niet altijd aanwezig; spreekt u gerust het antwoordapparaat in, dan belt hij of iemand anders van onze gemeente u zo spoedig mogelijk terug.

Bent u geen lid van onze gemeente? Informeer naar de mogelijkheden bij de predikanten.

Hoe komt onze kerk aan geld

De PGCS en de diaconie krijgen geld van kerkleden via collectes, giften, acties (zoals Kerkbalans), maar ook via legaten en nalatenschappen, stichtingen en belegd vermogen en uit verhuur van (delen van) de kerk en/of zalen.

Zo betalen kerk en diaconie de pastorale zorg, kerkdiensten, projecten, activiteiten en gebouwen en al de medewerkers: dominees, koster, organisten.
Voor speciale projecten doen kerk en diaconie ook een beroep op fondsen.

Geldwerving

De PGCS houdt regelmatig geldwervingsacties. Elke zondag wordt er in de kerkdiensten gecollecteerd voor kerk en diaconie, vaak voor speciale doelen. Daarnaast zijn er acties door het jaar heen.

De belangrijkste is de actie Kerkbalans, waarin aan de leden wordt gevraagd aan te geven, welk bedrag zij dit jaar aan de kerk gaan geven. Voor de leden is dit een moment om de hoogte van uw bijdrage te heroverwegen en voor de kerk is het belangrijk om te weten, waar ze ongeveer op kan rekenen.

kerkbalans

U kunt de Protestantse Gemeente Colmschate-Schalkhaar steunen met een gift op rekeningnummer NL56 RABO 0373 7049 33 t.n.v. Prot. Gem. Colmschate/Schalkhaar.

Vragen over de Kerkbalans kunt u stellen aan Henk Flim, kerkbalans @ pgcs.nl

Diaconie

De diaconie is een eigen rechtspersoon en heeft eigen geldmiddelen. In de loop der eeuwen heeft de diaconie een vermogen opgebouwd uit nalatenschappen en erfenissen, voor een deel bestaande uit onroerend goed. Ook nu nog zijn er mensen die het diaconale werk willen ondersteunen door een deel van hun vermogen na te laten aan de diaconie.

Het vermogen van de diaconie is belegd in een mix van aandelen, obligaties en onroerend goedbezit. Het rendement uit het diaconaal vermogen wordt geïnvesteerd in diaconaal werk in Deventer en Colmschate.

Een andere inkomstenbron voor de diaconie is de opbrengst van collectes en giften. Wekelijks wordt er voor de diaconie gecollecteerd in de kerk. Regelmatig ontvangt de diaconie ook giften van personen.

Wilt u de diaconie steunen met een gift? Ons banknummer is NL20 RABO 0314 5038 62.

Het is niet meer mogelijk om collectebonnen te bestellen. Collecteren willen we zoveel mogelijk digitaal doen. Via de collecte-app Appostel kunt u bijdragen aan de collectes. Dit kan ook via een tegoed, wat eigenlijk de digitale variant van de collectebonnen is. Ga voor meer info naar www.pgcs.nl/de-appostel-app.

Hebt u nog collectebonnen in uw bezit? Deze kunt u nog gewoon uitgeven. Dit blijft nog mogelijk, evenals contant geld. Om van de administratieve rompslomp af te zijn stellen we het zeer prijs dat de bonnen snel uit de roulatie gaan. U kunt ons daarbij kunnen helpen. Bijvoorbeeld door in een kerkdienst voor de komende tien weken bij te dragen aan de tweede collecte en de zendingsbussen. Deze collectes houden namelijk tot 1 juli 2022 hun huidige doel.

U draagt daarna in de komende tien weken niets meer bij aan de collectedoelen waarvoor u in het voren hebt gegeven. Zo bent u snel van uw bonnen af en het kost u niets extra.

In de Protestantse Gemeente Colmschate-Schalkhaar zijn meer dan driehonderd vrijwilligers actief, die deelnemen aan één of meer vrijwilligersgroepen. Veel vrijwilligerswerk is zichtbaar, zoals bijvoorbeeld het koffieschenken na de dienst. Maar veel werk wordt ook achter de schermen verzet.

Helpt u ook?

Kijk op onze pagina Wij zoeken … naar de actuele functies die vrij zijn.

We zoeken graag samen met u uit of wij u kunnen helpen. Of we helpen u op pad naar instanties die dat beter kunnen dan wij.
Meldt u aan via onze contactpagina.

Privacy, vertrouwen en een veilige omgeving vinden we binnen de Protestantse Gemeente Colmschate-Schalkhaar (PGCS) erg belangrijk, of het nou gaat om onze leden of om mensen die korter of langer met ons oplopen. Onze privacyverklaring is bedoeld om u informatie te geven over het gebruik van uw persoonsgegevens.

U vind meer informatie op onze privacy-pagina.

De PGCS heeft een kerkenraad die handelt volgens een beleidsplan. In de kerkenraad zitten de ambtsdragers uit de verschillende raden, de predikant, de scriba en de voorzitter. De kerkenraad komt maandelijks bijeen.

De raden die samen de kerkenraad vormen zijn: College van Kerkrentmeesters, College van Diakenen, Jeugdraad en Team Pastoraat. Elke raad vergadert maandelijks.

De PGCS kent diverse commissies, zoals: de commissie Eredienst, de commissie Vorming en Toerusting, de commissie Communicatie, het Colmschate Ukraine Contact (CUC) en de werkgroep Duurzaamheid.

Voorzitter: Gerrieke Blikman
Email: kerkenraad.voorzitter @ pgcs.nl

De Ichtuskerk wordt veel verhuurd aan instellingen en particulieren voor allerlei evenementen tegen een zeer redelijke vergoeding.

Zo is de kerk met diverse kleine en grotere zalen geschikt voor concerten, vergaderingen, conferenties en dergelijke.

Graag willen wij met u kijken naar de mogelijkheden voor uw activiteit.

Wat kunnen wij u bieden
De grote kerkzaal is, naast de kerkdiensten, onder andere geschikt voor concerten, symposia en lezingen. De zaal biedt ruimte aan 300 tot 350 zitplaatsen en is voorzien van moderne audiovisuele faciliteiten, alsook ringleiding.  U kunt daarnaast gebruik maken van diverse kleinere ruimtes.

Naast de kerk en in directe omgeving is ruime parkeergelegenheid. Voor catering kan worden gezorgd.

Mogelijkheden

Informatie en reservering
Voor informatie over beschikbaarheid en tarieven kunt u terecht bij de koster, Kees Los.

Email: koster@pgcs.nl
Telefoon: 0570-653530

Of neem contact met ons op via het contactformulier.