Privacyverklaring

De Protestantse Gemeente Colmschate-Schalkhaar is zich bewust van de informatie die zij verzamelt en verspreidt. We willen zorgvuldig en netjes omgaan met de data die ons wordt toevertrouwd. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Vanuit de PKN is een privacyverklaring beschikbaar gesteld welke de PGCS heeft toegepast op onze eigen kerk.
Deze ingevulde verklaring vind je hier » Privacy-verklaring PGCS

Naast de zaken die genoemd zijn in de privacyverklaring vindt u hieronder nog meer uitleg over het beleid van de PGCS rondom privacy.

Wanneer u lid bent van onze kerk stemt u in met het privacybeleid van de PGCS voor het verwerken van uw persoonsgegevens. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken of beperken. Als u echter bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons laat verwerken, kunt u mogelijk niet goed deelnemen aan het gemeenteleven van de PGCS.

Wij verwerken uw (bijzondere) persoonsgegevens voor bijvoorbeeld de volgende doelen:

 • administreren van het lidmaatschap van onze kerk
 • informeren over onze activiteiten
 • verzenden van onze nieuwsbrieven
 • contact opnemen in het kader van kerkelijke of pastorale doeleinden
 • de mogelijkheid te bieden een account aan te maken voor de webshop
 • ten behoeve van het beheer en het goed functioneren voor de webshop

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Vanuit onze kerk communiceren wij op diverse manieren over aangelegenheden die wij als kerk belangrijk vinden. Wij doen dat via de volgende communicatiekanalen:

 • website
 • kerkklanken
 • speakap
 • zondagsbrief
 • kerkdienstgemist

Omzien naar elkaar is een belangrijk onderdeel van het kerkzijn. Dit houdt onder andere in dat we mooie momenten met elkaar vieren en verdrietige momenten met elkaar delen. In ons kerkblad kan daarom het wel en wee van onze kerkleden worden genoemd.

Wanneer we uw (bijzondere) persoonsgegevens willen gebruiken vragen wij altijd om uw toestemming, indien deze informatie ook toegankelijk is voor niet-kerkleden. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk.

Kerkdiensten
Een kerkdienst in de Ichtuskerk is een openbare aangelegenheid. Hier kunnen foto’s gemaakt worden die in (externe) communicatie van de PGCS worden gebruikt. Van personen die in een dienst een publieke rol hebben (predikant, ouderling, muziekgroep, doop/opdraagouders, belijdenis) kunnen wel close-up-beelden worden genomen, die later ook worden gebruikt.

Het maken van videobeelden, anders dan die voor kerkdienstgemist, wordt van tevoren aangekondigd. Er is dan ook een ruime mogelijkheid om uit het zicht te zitten.

Op grond van de privacywetgeving heb u diverse rechten.  Zo hebt u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet.

Recht op inzage

U hebt het recht in te zien welke persoonsgegevens wij van u hebben.

Recht op rectificatie en aanvulling

U hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van u hebben te wijzigen of aan te vullen.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om aan te geven dat wij minder persoonsgegevens van u mogen verwerken.

Recht op vergetelheid

U hebt het recht om uw gegevens bij ons te laten verwijderen en zogezegd ‘vergeten’ te worden.

Recht op dataportabiliteit

U hebt het recht uw persoonsgegevens over te dragen aan een andere partij.

Recht om je toestemming in te trekken

Als u toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, mag u die altijd weer intrekken. Dit moet volgens de wet even makkelijk zijn als het geven van die toestemming. Heb u bijvoorbeeld mondeling toestemming gegeven, dan kunt u simpelweg dezelfde persoon benaderen en zeggen dat u die toestemming intrekt.

Recht om bezwaar te maken

Heb u een klacht over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, dan horen wij dat graag van je via privacy@pgcs.nl. U hebt namelijk het recht om bezwaar te maken. Maar u hebt ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacyverzoeken kunt u indienen via het ‘rechtenformulier‘.

Wij zullen je persoonsgegevens alleen delen met derden als dit verenigbaar is met de genoemde doelen in Algemeen, bijvoorbeeld om u iets toe te sturen per post via een mailingbureau. Je gegevens worden nimmer verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.