Vanaf 1 juli 2020 zijn kerkdiensten met maximaal 100 bezoekers toegestaan. Daarbij geldt nog steeds dat de onderlinge afstand 1,5 meter moet zijn. Met deze norm biedt de Ichtuskerk ruimte voor 37 tot 74 vrije zitplaatsen, afhankelijk van het aantal gezinsleden dat zich aanmeldt. Daarnaast zijn er nog een aantal plaatsen gereserveerd voor mensen die een actieve rol hebben in de dienst. Ondanks dit kleine aantal gaan we toch over tot kerkdiensten met aanwezigen. De diensten blijven ook digitaal te volgen, dat verandert dus niet. In dit protocol kunt u lezen hoe de kerkdiensten georganiseerd gaan worden. Het is behoorlijk afwijkend van wat we gewend waren. Dit protocol blijft voor onbepaalde tijd geldig. Als de omstandigheden of regels daar aanleiding toe geven, zal het protocol aangepast worden. De kans op aanpassing is groot, gelet op de snelheid waarmee de regels tot nu toe veranderen. In dit protocol gaan we uit van de landelijk geldende regels en het protocol van de landelijke PKN.

Deelname aan de diensten

Risicogroepen

We adviseren mensen in de risicogroepen om de diensten thuis mee te vieren. Voor de bepaling wie dit zijn, volgen we de richtlijn van het RIVM:

Mensen van 70 jaar en ouder
Volwassenen (ouder dan 18 jaar) met een van onderliggende aandoeningen:
           »Mensen met chronische luchtweg- of longproblemen die daar van zo veel last hebben dat ze onder behandeling van een longarts zijn.
»Chronische hartpatiënten, die daar zoveel last van hebben dat ze onder behandeling zijn van een cardioloog.
»Mensen met suikerziekte die slecht ingesteld zijn en/of met complicaties.
Mensen met een nierziekte die moeten dialyseren of wachten op een nier
transplantatie.
Mensen met een verminderde weerstand tegen infectie doordat zij medicijnen gebruiken voor een auto-immuunziekte en mensen die een orgaan of stamceltransplantatie hebben ondergaan. Mensen die geen milt hebben of een milt die niet functioneert en mensen die een bloedziekte hebben. Mensen met een verminderde weerstand doordat ze weerstand verlagende medicijnen nemen. Kankerpatiënten tijdens of binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling. Mensen met ernstige afweerstoornissen waarvoor zij behandeling nodig hebben van een arts.
Mensen met een hivinfectie die (nog) niet onder behandeling zijn van een arts of met een hivinfectie met een CD4 cluster of differentiation 4 getal onder <200/mm2.
Mensen met ernstige leverziekte.
Mensen met ernstig overgewicht (BMI Body Mass Index > 40).

Daarnaast is het niet de bedoeling dat u naar de kerk komt als u ziek bent, of een van
uw gezinsleden ziek is.

Kinderen t/m 12 jaar
De vrije stoelen zijn bedoeld voor mensen van ouder dan 12 jaar. Voor kinderen tot 4 jaar is er oppas. Die kinderen mogen na binnenkomst meteen naar de oppasruimte worden gebracht.

De kinderen vanaf vier jaar komen in eerste instantie mee in de kerkzaal. Zij gaan bij elkaar zitten op een bank vooraan in de kerk. Na het kindermoment in de dienst gaan ze naar hun eigen ruimte voor de kindernevendienst. Als ze terugkomen, gaan ze weer op de bedoelde bank zitten. Als er op een zondag geen KND leiding aanwezig is, mogen de kinderen ook gewoon in de kerk op de bank plaatsnemen. Na het kindermoment verlaten ze de kerk naar hun ruimte waar ze worden opgevangen tezamen met de oppaskinderen. Ze worden door de ouderling opgehaald na de preek.

13 jaar en ouder
Om in aanmerking te komen voor kerkbezoek moet u reserveren.

Het reserveren
U kunt voorafgaand aan de zondag reserveren via e-mail: welkom@pgcs.nl.
Kunt u niet mailen, zoek dan s.v.p. contact met iemand van de kerk om dat voor u te regelen.

Aanmelden kan tot zaterdag 18.00 uur. U geeft dan uw naam op en het aantal mensen waarmee u komt, gesplitst in 13 jaar en ouder en kinderen tot vier jaar en kinderen van vier t/m 12 jaar. De jongeren inventariseren we ook om te bepalen in hoeverre oppas, en kindernevendienstbegeleiding nodig is.

Als u na uw reservering niets hoort, mag u ervan uitgaan dat u op de zondag naar de kerk kunt komen. Als er teveel aanmeldingen zijn, zal met de laatste aanmeldingen contact worden opgenomen.

Wordt u ziek, nadat u gereserveerd hebt, meldt u dan weer af, zodat er ruimte is voor een ander.

De gang van zaken bij de eredienst

Stap voor stap leiden we u door de dienst:

»Neem uw liedboek en/of bijbel mee. De tekst van de liederen komt niet op de schermen. Dit geldt ook voor de Schriftlezingen. Om redenen van auteursrecht mogen we deze niet uitzenden.
»Zolang u buiten de kerk bent, voor of na de dienst, is het van belang dat u zelf de landelijke regels volgt. Probeer afstand van elkaar te houden etc. Het is uw eigen verantwoordelijkheid!
»Laat uw jas bij voorkeur in de auto of in een fietstas.
»Wilt u voorafgaand aan de dienst een kaarsje aansteken in de stiltehoek, dan komt u daarvoor binnen via de deur aan de straatzijde. Na afloop daarvan verlaat u ook weer via die deur de kerk en gaat vervolgens naar binnen via de deur aan de zijkant tegenover het Afscheidshuis. Dat is de enige deur die open is voor de kerkbezoekers. Houd in de stiltehoek ook de 1,5 meter afstand in de gaten.
»Bij de deur treft u de ouderling van dienst, of een gastvrouw/gastheer. Die zal u welkom heten, vragen naar uw gezondheid en controleren of u aangemeld bent.
»Vervolgens gaat u naar binnen en ontsmet uw handen met een (heel kleine) hoeveelheid ontsmettingsmiddel uit een pompje.
»Als u een jas wilt ophangen aan de kapstok, houdt u drie haakjes vrij van de jas ernaast.
»Als u naar de kerkzaal loopt, zult u het voorbedenboek missen. U kunt bij de eigen predikanten via mail of telefonisch voorbede aanvragen. Bij gastpredikanten via welkom@pgcs.nl.
»Vervolgens zult u ook de kaart missen bij de bloemengroet. Die kaart zal alleen door de dienstdoende diaken worden getekend. Wel namens de hele gemeente!
»Bij de ingang van de kerkzaal treft u de dienstdoende diaken. Die zal u een plek wijzen. Placeren heet zoiets tegenwoordig bij de PKN. De toedeling is er op gericht om zoveel mogelijk te voorkomen dat mensen langs elkaar lopen. Maak zo min mogelijk gebruik van het toilet.
»Gemeentezang van de liederen mag helaas (nog) niet. We neuriën de melodie, terwijl u de tekst kunt meelezen uit uw liedboek. Responsies en gezamenlijk het Onze Vader bidden mag wel. Een kleine groep voorzangers zal wel zingen.
»De collecte blijft zoals het de laatste maanden gaat, dus geen fysieke collecte in de kerk.
»Na afloop van de dienst wacht u op een teken van de diaken wanneer u de kerk kunt verlaten. Dat gaat via het LIFO systeem, last in first out.
»Wij geven elkaar geen hand.
»Bij goed weer is er na afloop van de dienst buiten koffie.